Tapahtuma
to 15.8.2019
klo 12.00 — 16.00

Järjestötalo Kumppanuuskeskuksen neuvontapiste

Kump­pa­nuus­kes­kus vie­rai­lee Kesä­ka­dulla esit­te­le­mässä hei­dän neu­von­ta­pis­teen mak­sut­to­mia pal­ve­luita ja tilai­suuk­sia, sekä ihimiset.fi verk­ko­pal­ve­lua.

Kan­san­ka­dun katu­ta­sossa sijait­se­vasta Kump­pa­nuus­kes­kuk­sen neu­von­ta­pis­teen infosta saat mm. jär­jes­tö­jen yhteys­tie­toja, toi­min­nan, tapah­tu­mien ja vapaa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus­ten aika­tau­luja, tie­toa avoi­mista vapaa­eh­tois­teh­tä­vistä, jär­jes­tö­jen esit­teitä ja leh­tiä, tie­toa Kump­pa­nuus­kes­kuk­sen tiloista ja nii­den varus­te­lusta sekä tie­toa jär­jes­tö­toi­mi­joille suun­na­tuista pal­ve­luista.

Lue lisää yhdis­tyk­sen toi­min­nasta:

https://www.ihimiset.fi/jarjestotalo-kumppanuuskeskus/

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan!