Tapahtuma
ke 9.5.2018
klo 10.00 — 17.00

Eurooppa päivä -tapahtuma

Poh­jois-poh­jan­maan liitto jär­jes­tää Eurooppa päi­vän tapah­tu­man.

Tapah­tu­man tar­koi­tus juh­lis­taa Eurooppa päi­vää. Lavalla panee­li­kes­kus­te­luja sekä musiik­kie­si­tyk­siä.

Ohjelma:

10.00 Kah­vi­tar­joilu
11.00 Mies­kuoro Huu­ta­jat
11.15 Mihin EU:n rahaa tulisi käyt­tää?  Kes­kus­te­li­joina Euroo­pan komis­sion Suo­men-edus­tus­ton talous­po­liit­ti­nen neu­vo­nan­taja Vesa-Pekka Pou­ta­nen, Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­taja Pauli Harju ja Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­taja Kyösti Oika­ri­nen
11.40 Stella Pelle ja hai­ta­risti
11.50 Pol­kumme EU-kil­pau­lussa Pudas­jär­veltä Brys­se­liin,  Why Europe Mat­ters ‑inno­vaa­tio­kil­pai­lun voit­ta­jat Pudas­jär­ven lukiosta
12.00 Cities4Europe nuo­ren lähet­ti­lään valinta,  Kau­pun­gin­joh­taja Päivi Laa­jala
12.10 Stella Pelle ja hai­ta­risti
12.20 Mihin EU:ta tule­vai­suu­dessa tar­vi­taan?,  Kes­kus­te­li­joina Euroo­pan par­la­men­tin jäsen Liisa Jaa­kon­saari, Euroo­pan komis­sion Suo­men- edus­tus­ton pääl­likkö Sari Art­joki ja toi­mit­taja-kir­jai­lija Helena Petäistö
13.00 Oulusta Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­punki 2026,  Oulun kult­tuu­ri­joh­taja Samu Fors­blom
13.30 Poh­jan­kar­ta­non musiik­ki­luok­ka­lai­set
14.30 Oulun Täh­ti­sir­kus
15.30 Fla­menco­tans­sija Krista Saa­ra­nen
16–17 Oulun Kär­pät nais­ten lii­ga­jouk­kue, Suo­men mes­ta­rit 2018

PÖYDISSÄ
10.00 — 17.00 Euroop­pa­tie­toutta ja kes­kus­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia: Euroo­pan komis­sio, Euroo­pan par­la­mentti, Euroop­pa­lai­nen Suomi ry, Euroop­pa­nuo­ret, Poh­jois-Poh­jan­maan EU-tie­to­piste ja poliit­ti­sia nuo­ri­so­jär­jes­töjä

 

TERVETULOA!