Tapahtuma
la 12.10.2019
klo 11.00 — 13.00

Diabeteskävely

Oulun alu­een Lions-klu­bit jär­jes­tä­vät Dia­be­tes­kä­ve­lyn.
Tavoit­teena on tehdä tun­ne­tuksi eten­kin tyy­pin 2‑diabetestä ja esi­tellä Oulun Dia­be­te­syh­di­tyk­sen toi­min­taa.

Pai­kan päällä on esillä ter­veel­li­siä väli­pa­la­vaih­toeh­toja ja haluk­kaat voi­vat tehdä myös dia­be­tes-ris­ki­tes­tin.

Tapah­tuma alkaa Kaup­pa­kes­kus Val­kean kesä­ka­dulla klo. 11:00 ja lyhyen alkuoh­jel­man jäl­keen läh­de­tään käve­lylle n. klo 11:30.

Käve­ly­reit­tejä on kaksi, joista lyhyempi päät­tyy Åströ­min puis­toon ja pidempi kier­tää Aino­lan­puis­ton ja Kaup­pa­to­rin kautta takai­sin Val­kean kesä­ka­dulle.

Dia­be­tes­kä­ve­ly­kartta

Ter­ve­tu­loa!