Tapahtuma
la 30.3.2019
klo 14.00 — 18.00

Demarit esittäytyy!

Lau­an­taina 30.3. SDP Oulun pii­rin edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat esit­täy­ty­vät Val­keassa vaa­li­juh­las­samme!

Päi­vän aikana kuul­laan ehdok­kai­den puheen­vuo­roja lavalla, ja heitä pää­see myös jutut­ta­maan sinulle tär­keim­mistä asioista.

Päi­vän aikana käymme läpi Oulun pii­rin vaa­lioh­jel­man ehdok­kai­den puheen­vuo­ro­jen kautta. Kiin­nos­taako sinua rei­lumpi työ­elämä, laa­du­kas kou­lu­tus tai vas­tuul­li­nen ilmas­to­po­li­tiikka?

Lavalla näh­dään myös muuta ohjel­maa: musii­kista vas­taa­vat Pertti Hai­pola ja Silja Las­sila, ja per­heen pie­nim­piä viih­dyt­tää tai­kuri Roope Yli­talo. Luvasssa on myös yllä­tys­oh­jel­maa, jonka toteut­ta­mi­sesta vas­taa­vat ehdok­kaamme — iloi­sesta ehdo­kas­jou­kosta löy­tyy monen­lai­sia tai­toja!

Tapah­tu­man juon­ta­vat Liisa Jaa­kon­saari ja Mikko Salmi.

Tar­kem­mat ohjel­ma­tie­dot päi­vit­ty­vät lähem­pänä tapah­tu­maa, pysy kuu­lolla!