Tapahtuma
pe 20.4.2018
klo 14.00 — 14.00

24h Hyväntekeväisyystapahtuma Team Rynkeby - God Morgon Oulu

24h kes­tävä hyvän­te­ke­väi­syys­ta­pah­tuma Team Ryn­keby — God Mor­gon Oulu

Hyvän­te­ke­väi­syys­pyö­räi­lyjoukkue Team Ryn­keby — God Mor­gon Oulu kis­kai­see kokoon Parii­siin vaa­dit­ta­vat kilo­met­rit 24 tun­nin pyö­räi­lyssä kaup­pa­kes­kus Val­kean kesä­ka­dulla. Kam­pia siis pyö­ri­tel­lään koko­nai­sen vuo­ro­kau­den ajan.

Olet ter­ve­tul­lut seu­raa­maan urak­kaamme ja kokei­le­maan kel­taista meno­pe­liä rin­nal­lemme. Eri­tyi­sesti rak­kaat spon­so­rimme, pien­ten hyvän­te­ki­jät, toi­vo­tamme avo­sy­lin pyö­rän päälle. Olet­han yhtey­dessä, jos pol­ku­li­hak­sesi kai­paa­vat lii­kettä!

Ker­romme tapah­tu­massa mie­lel­lämme hyvän­te­ke­väi­syys­koh­teis­tamme ja pro­jek­tis­tamme, joka alkoi jo viime syk­synä.

Kevät on tänä vuonna kel­tai­nen!

@trgmoulu
@aamusaatio @sylvary

Lue lisää: http://www.team-rynkeby.fi/