Tapahtuma
pe 9.2.2024
klo 10.00 — 18.00

112-päivän tapahtuma Valkeassa

112-päi­vän tapah­tu­maa vie­te­tään tänään per­jan­taina Val­kean Kesä­ka­dulla klo 10–18! ❤️

Pai­kalla Pelas­tus­lai­tos, Poliisi, Ensi­hoito, Raja­var­tio­lai­tos ja Hätä­kes­kus.

Ohjelma:

10–18 Stan­dit ja esit­te­lyä katu­ta­sossa
14–16.30 Manu mas­kotti

Kalus­toe­sit­tely ulkona kadulla (Tier­na­poi­ka­pat­saan puo­lella)
14–16 pelas­tus­lai­tos
14–16 poliisi
14–16 raja
14–16 ensi­hoito

Ter­ve­tu­loa!

112-päivä on Suo­men tur­val­li­suus­toi­mi­joi­den yhtei­nen kam­panja arjen tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­seksi. Kam­pan­jan juh­la­päivä on vuo­sit­tain 11. hel­mi­kuuta, ja kam­panja-aikaa on koko viikko, tänä vuonna 5.–11.2.
Vuonna 2024 kam­pan­jaa vie­te­tään tee­malla ”Hätä­nu­me­ron oikea käyttö”. Kam­pan­jan avulla halu­taan vah­vis­taa hätä­ti­lan­tei­den tun­nis­ta­mista ja vähen­tää hätä­kes­kuk­seen kuu­lu­mat­to­mien ilmoi­tus­ten mää­rää.
Uhka- ja vaa­ra­ti­lan­teista on tär­keää ilmoit­taa hätä­nu­me­roon, asia ei mene huo­nom­maksi pyy­tä­mällä apua. Roh­keutta on ilmoit­taa. 📞