Park­ki­hy­vi­tys

Osa Val­kean liik­keistä tar­joaa autoi­le­ville asiak­kail­leen hyvi­tystä park­ki­mak­susta. Hyvi­tyk­sen määrä ja ehdot vaih­te­le­vat liike- ja ravin­to­la­koh­tai­sesti.

Polarn O. Pyret

Kun ostat Val­kean Polarn O. Pyre­tistä vähin­tään 50 €:lla, saat Kivi­sy­dä­men tai Val­kean park­ki­hal­lin pysä­köin­nistä 2,50 € hyvi­tyk­sen. Hyvi­tys anne­taan Polarn O. Pyre­tin ostok­sesta. Park­ki­lippu esi­tet­tävä osto­ta­pah­tu­man yhtey­dessä.

Gina Tricot

Kun ostat Gina Trico­tista vähin­tään 30 €:lla, saat Kivi­sy­dä­men tai Val­kean park­ki­hal­lin pysä­köin­nistä 1h (2,30–2,50 €) hyvi­tyk­sen.

Hyvi­tys anne­taan Gina Trico­tin ostok­sesta. Park­ki­lippu esi­tet­tävä osto­ta­pah­tu­man yhtey­dessä.

Suo­ma­lai­nen Kir­ja­kauppa

Kun ostat Suo­ma­lai­sesta Kir­ja­kau­pasta vähin­tään 50 €:lla, saat­Ki­vi­sy­dä­men tai Val­kean park­ki­hal­lin pysä­köin­nistä 2,30 € hyvi­tyk­sen.

Hyvi­tys anne­taan Suo­ma­lai­sen Kir­ja­kau­pan ostok­sesta. Park­ki­lippu esi­tet­tävä osto­ta­pah­tu­man yhtey­dessä.

Reima

Kun ostat Rei­masta vähin­tään 100 €:lla, saat Kivi­sy­dä­men tai Val­kean park­ki­hal­lin pysä­köin­nistä 3 € hyvi­tyk­sen.

Hyvi­tys anne­taan Rei­man ostok­sesta. Park­ki­lippu esi­tet­tävä osto­ta­pah­tu­man yhtey­dessä.

Fin­lay­son

Kun ostat Fin­lay­so­nista vähin­tään 30 €:lla, saat Kivi­sy­dä­men tai Val­kean park­ki­hal­lin pysä­köin­nistä 2,50 € hyvi­tyk­sen.

Hyvi­tys anne­taan Fin­lay­so­nin ostok­sesta. Park­ki­lippu esi­tet­tävä osto­ta­pah­tu­man yhtey­dessä.

Sun­koru

Kun ostat Sun­ko­rusta yli 50€ ostok­sen, saat park­ki­lip­pua vas­taan 2,50 € hyvi­tyk­sen Kivi­sy­dä­men tai Val­kean park­ki­hal­lista. Park­ki­lippu esi­tet­tävä osto­ta­pah­tu­man yhtey­dessä.

Sokos Herkku

Kun ostat Sokos Her­kusta vähin­tään 30 €:lla, saat Kivi­sy­dä­men tai Val­kean park­ki­hal­lin pysä­köin­nistä park­ki­lip­pua ja S‑Etukorttia esit­tä­mällä 1 h (2,30–2,50 €) hyvi­tyk­sen.
Hyvi­tys anne­taan Sokos Her­kun ostok­sesta. Park­ki­lippu esi­tet­tävä yhdessä S‑Etukortin kanssa osto­ta­pah­tu­man yhtey­dessä.

Usein kysy­tyt kysy­myk­set

Miten saan park­kie­dun?

Val­kean liik­keet voi­vat halu­tes­saan antaa asiak­kail­leen park­ki­hy­vi­tyk­sen. Esitä Kivi­sy­dä­men tai Val­kean park­ki­hal­lin park­ki­lippu osto­ta­pah­tu­man yhtey­dessä ennen mak­sua.

Mistä liik­keistä park­kie­dun saa?

Yllä ole­van lis­tan liik­keet tar­joa­vat tällä het­kellä park­ki­hy­vi­tyk­sen. Park­ki­hy­vi­tystä ei saa kai­kista Val­kean liik­keistä.

Pitääkö park­ki­lippu mak­saa park­ki­hal­lissa?

Kyllä pitää. Park­ki­lippu mak­se­taan nor­maa­listi park­ki­hal­lin mak­suau­to­maa­tilla. Park­ki­hy­vi­tys anne­taan alen­nuk­sena park­ki­hy­vi­tystä tar­joa­vasta liik­keestä teh­dystä ostok­sesta.

Voinko hyö­dyn­tää edun useam­massa liik­keessä samalla lipuk­keella? 

Riip­puu liik­keestä, kysy lisää park­ki­hy­vi­tystä tar­joa­van liik­keen asia­kas­pal­ve­li­joilta.

Kos­keeko hyvi­tys myös tien­var­si­park­kee­raa­mista?

Ei. Tällä het­kellä park­ki­hy­vi­tys kos­kee ainoas­taan Kivi­sy­dä­men ja Val­kean park­ki­hal­leja.