Val­kea X Muoti ‑tapah­tuma

Val­keassa sukel­le­taan lau­an­taina 18.5. kevään juh­lat­ren­dien kieh­to­vaan maa­il­maan! Kesä­ka­dun lavalla näh­dään tuol­loin ins­pi­roi­via muo­ti­näy­tök­siä ja muo­din panee­li­kes­kus­telu.

Päi­vän kruu­naa tie­ten­kin liik­kei­den ja ravin­to­loi­den eri­kois­tar­jouk­set!

Aika ins­pi­roi­tua juh­la­pu­keu­tu­mi­sesta

Juuri nyt on lois­tava aika innos­tua pukeu­tu­mi­sesta ja uuden seson­gin uutuuk­sista! Val­kea X Muoti ‑tapah­tu­massa ins­pi­roi­du­taan tällä ker­taa juh­la­pu­keu­tu­mi­sesta.

Muo­ti­näy­tös­ten välissä Kesä­ka­dun lavalle kokoon­tuu muo­din ammat­ti­lais­pa­neeli. He jaka­vat hyviä vink­kejä pukeu­tu­mi­seen sekä syven­tä­vät näy­tös­ten antia omilla näke­myk­sil­lään.

Panee­liin kuu­lu­vat meik­ki­tai­tei­lija Ilkka Ruot­sa­lai­nen, sty­listi Johanna Soilu (Fas­hion Unit), Sokos Oulun pukeu­tu­mis­neu­voja Minna Karp­pi­nen, valo­ku­vaaja Pasi Hakala ja tans­si­seura Jyväs­Dancen edus­taja Antti-Pekka Pit­kä­nen. Tapah­tu­man juon­taa Juri Sil­ven­noi­nen.

Lau­an­tain 18.5.2024 aika­taulu:

Kevään juh­la­vat tren­dit ‑muo­ti­näy­tök­set by Fas­hion Unit:
Klo 12.00
Klo 14.00

Yksi näy­tös kes­tää noin 30 minuut­tia.

Muo­din panee­li­kes­kus­telu:
Klo 12.30

Fas­hion Unit

Val­kea x Muoti ‑tapah­tu­man tuot­taa Fas­hion Unit. Fas­hion Unit on ainut­laa­tui­nen tyy­lin ja muo­din edel­lä­kä­vijä, joka tar­joaa unoh­tu­mat­to­mia elä­myk­siä ja yllä­tyk­sel­li­siä het­kiä muo­din parissa. Fas­hion Unit tuot­taa kor­kea­ta­soi­sia muo­ti­näy­tök­siä ja ‑tapah­tu­mia ympäri Suo­men.

Tapah­tu­mat toteu­te­taan aina suu­rella into­hi­molla ja vank­ku­mat­to­malla ammat­ti­tai­dolla!

Ter­ve­tu­loa viih­ty­mään Fas­hion Uni­tin mat­kaan!

Kampanjatarjoukset