Tie­tois­kun tai näy­te­tun­nin parissa Kesä­ka­dun lavalla:

Pe 17.1. Into Hyvin­vointi & Kivut-ON
klo 13 Into Hyvin­vointi: Koko­nais­val­tai­seen hyvin­voin­tiin fysiocoac­hin avulla
klo 14 Into Hyvin­vointi: Mitä kaik­kien tulisi tie­tää sel­kä­ki­vusta
klo 15 Into Hyvin­vointi: Lii­kunta ja lan­tion­pohja
klo 15.30 Kivut-ON: Palau­tu­mi­nen ja kehoa avaa­via liik­keitä
klo 16 Into Hyvin­vointi: Koko­nais­val­tai­seen hyvin­voin­tiin fysiocoac­hin avulla
klo 16:30 Kivut-ON: Palau­tu­mi­nen ja kehoa avaa­via liik­keitä
klo 17 Into Hyvin­vointi: Mitä kaik­kien tulisi tie­tää sel­kä­ki­vusta
Klo 17.30 Kivut-ON: Palau­tu­mi­nen ja kehoa avaa­via liik­keitä

La 18.1. Koko kes­kus­tan yhtei­nen Hyvin­voin­ti­päivä
Lue lisää: https://kauppakeskusvalkea.fi/kampanja/hyvinvointipaiva/ 

Ke 22.1. Lii­kun­ta­kes­kus Beauty Cen­ter
Klo 16.30 Beauty Cen­ter: Sh´bam goes Lavis: Ter­veyttä, iloa ja hyvää oloa tans­sin avulla. Ihastu iloi­seen ryt­miin ja tanssi mukana.  Beauty Cen­te­rin huip­puoh­jaa­jien opas­tuk­sella sinä­kin osaat!

La 25.1. Coro­na­ria kun­tou­tus­pal­ve­lut
klo 12.15 Coro­na­ria kun­tou­tus­pal­ve­lut: jumppa
klo 13.15 Coro­na­ria kun­tou­tus­pal­ve­lut: jumppa

To 30.1. Nais­ten Hyvin­voin­ti­kes­kus Tun­tuma
Klo 14 Hyvin­voin­ti­kes­kus Tun­tuma: Mikä on vat­sa­li­has­ten erkauma? Aiheesta puhu­taan pal­jon, mutta mikä erkauma on, kenellä sitä voi esiin­tyä ja miten sitä voi­daan kun­tout­taa?
Klo 15 Hyvin­voin­ti­kes­kus Tun­tuma: Lii­kunta ras­kausai­kana ja syn­ny­tyk­sen jäl­keen: Mitä on tur­val­li­nen lii­kunta ras­kausai­kana? Miten tukea syn­ny­tyk­sestä palau­tu­mista lii­kun­nan avulla? Mitä ras­kausa­jan ja syn­ny­tyk­sen jäl­kei­sessä lii­kun­nassa kan­nat­taa eri­tyi­sesti ottaa huo­mioon?
Klo 16 Hyvin­voin­ti­kes­kus Tun­tuma: Eroon pömp­pö­vat­sasta: Miten pöm­pöt­tä­västä vat­sasta pää­see eroon? Mil­lai­sia har­joit­teita kan­nat­taisi tehdä? Mistä pöm­pöt­tävä vatsa syn­tyy?

Pe 31.1. Elä­mys­kes­kus Ter­mi­naali
klo 17 — 18 Elä­mys­kes­kus Ter­mi­naali: tans­sie­si­tyk­siä ja eri toi­mi­joi­den esit­te­lyt! Juon­ta­jana toi­mii Jonna Suo­kas. Mukana tapah­tu­massa Lii­kun­ta­kes­kus Voitto, Oulun Kamp­pai­luklubi, TFW Oulu, Tans­si­kes­kus City­dance, Joo­gas­tu­dio Oulu, Super­park Oulu ja Tapah­tu­ma­kes­kus Tul­li­sali

Su 2.2. Tun­ne­Koto
Klo 16 Tun­ne­Koto: Tun­ne­tai­to­val­men­nus — Miten tun­ne­työs­ken­te­lyllä saa­daan jak­sa­mista arkeen

Toi­min­taansa esit­te­le­mässä Kesä­ka­dulla:

Pe 17.1. klo 13–18 Into Hyvin­vointi
Pe 17.1. klo 12–18 Kivut-ON
La 18.1. klo 12–16 Into Hyvin­vointi
Ke 22.1. klo 13–20 Beauty Cen­ter
La 25.1. klo klo 10–16 Coro­na­ria kun­tou­tus­pal­ve­lut: Kysy fysio­te­ra­peu­tilta
To 30.1. klo 12–17 Nais­ten Hyvin­voin­ti­kes­kus Tun­tuma
Pe 31.1. klo 15–19 Elä­mys­kes­kus Ter­mi­naali: Tapah­tu­man aikana on eri­lai­sia esit­te­ly­tar­jouk­sia, akti­vi­teet­ti­pis­teitä, sekä onnen­pyörä, jossa on hui­keita pal­kin­toja eri Ter­mi­naa­lin toi­mi­joi­den toi­mi­pis­tei­siin!
Su 2.2. klo 14–18 Tun­ne­Koto