Huh-Hai­pak­kaa Val­keassa!

Kort­te­li­hai­pakka-päi­vänä tors­taina 17.8. Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­katu täyt­tyy tai­teesta, tans­sista ja musii­kista! Hai­pak­kaa on myös liik­keis­sämme, sillä tun­nelma leviää koko kaup­pa­kes­kuk­seen. Liik­keis­sämme luvassa eri­tyi­siä tar­jouk­sia!

Kort­te­li­hai­pa­kan aikana sinulla on myös mah­dol­li­suus voit­taa lah­ja­kortti halua­maasi Kaup­pa­kes­kus Val­kean liik­kee­seen tai ravin­to­laan. Osal­listu kol­men 50 €:n arvoi­sen lah­ja­kor­tin arvon­taan Kesä­ka­dun lavan vie­ressä ole­valla arvon­ta­pis­teellä!

Ter­ve­tu­loa elä­myk­sel­li­seen Val­ke­aan!