🔥Save the date!🔥

Kesä­katu pop­paa taas loka­kuussa

Jär­jes­tyk­ses­sään toi­nen Kesä­ka­tu­POP-musiik­ki­fes­ti­vaali jär­jes­te­tään lau­an­taina 8.10. Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulla.

Luvassa on jäl­leen toi­nen tois­taan upeam­pia artis­teja ja musii­kil­li­sia elä­myk­siä oulu­lais­ten yhtei­sessä olo­huo­neessa.

Aika­taulu

9:00 Kaup­pa­kes­kus aukeaa
13:00 Ilpo Kaik­ko­nen
14:30 Olli Halo­nen
16:00 Konsta Hie­ta­nen
17:30 STIG
19:00 Ram­ses II

Kaup­pa­kes­kuk­sen aukio­loa­jat

Kaup­pa­kes­kuk­sen liik­keet ja osa ravin­to­loista* sul­keu­tu­vat klo 19.
Poik­keuk­set:
Hanko Sushi klo 20
Friends & Brgrs klo 22
Clas­sic Pizza klo 20
Rosso klo 21
Cof­fee House klo 20

MIKÄ KESÄKATUPOP?

Kesä­ka­tu­POP on Kaup­pa­kes­kus Val­kean asiak­kail­leen tar­joama ilmai­nen musiik­ki­fes­ti­vaali, jonka tavoit­teena on tuoda iloi­nen kesä­fes­ta­ri­tun­nelma kes­kelle pimeintä syk­syä ja piris­tää oulu­laista kau­pun­ki­kult­tuu­ria.

Tapah­tu­man tuot­taa pai­kal­li­nen Team Simi­sami