Kaup­pa­kes­kus on täynnä toi­nen tois­taan hur­jem­pia tar­jouk­sia, joita pää­see poik­keuk­sel­li­sesti shop­pai­le­maan jo klo 8.00 alkaen! 

Tänne sivulle tip­puu vii­kon aikana eri toi­mi­joi­den tar­jouk­sia ja osa vasta per­jan­taina 25.11. Käy siis tar­kas­ta­massa tilanne vaikka päi­vit­täin ja hyö­dynnä kaikki mie­len­kiin­toi­set tar­jouk­set! Osa tar­jouk­sista on voi­massa myös pidem­pään kuin per­jan­tai­hin asti.