Ajankohtaista

Väkivallanteko Kauppakeskus Valkean Kesäkadulla tiistaina 18.6.2024

Tänään 18.6. noin klo 21.25 Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulla on tapah­tu­nut puu­ko­tus. Jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat ovat otta­neet teki­jän kiinni. Poliisi on saa­pu­nut pai­kalle nopeasti ja ensi­hoito on vie­nyt uhrin sai­raa­laan. Uhri ei kuulu Kaup­pa­kes­kus Val­kean hen­ki­lö­kun­taan.

Tilan­teen tarkka kulku on tut­kin­nassa ja sel­vi­tyk­sessä. Poliisi vas­taa tut­kin­nan ete­ne­mi­sen tie­dot­ta­mi­sesta ja tapauk­sen yksi­tyis­koh­tien kom­men­toin­nista jul­ki­suu­dessa. Myös Kaup­pa­kes­kus Val­kean johto seu­raa tilan­netta tii­viisti, ja aut­taa viran­omai­sia tut­kin­nassa kai­kin kei­noin.

Ajankohtaista