Ajankohtaista

Vakava väkivallanteko Kauppakeskus Valkeassa torstaina 13.6.

Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulla tapah­tui vakava väki­val­lan­teko tors­tai-iltana 13.6.2024 noin kello 18:30. Tilan­teessa Kesä­ka­dulle juuri saa­pu­nutta nuorta hen­ki­löä puu­ko­tet­tiin. Uhri ei kuu­lu­nut Kaup­pa­kes­kus Val­kean hen­ki­lö­kun­taan. Tekijä on kiin­nio­tettu ja kes­kus­ri­kos­po­liisi tut­kii tapausta.

– Tapah­tu­nut on jär­kyt­tä­nyt suu­resti meitä kaik­kia ja tällä het­kellä kes­ki­tymme krii­sia­vun jär­jes­tä­mi­seen Val­kean hen­ki­lö­kun­nalle ja vuo­kra­lai­sil­lemme. Aja­tuk­semme ovat myös uhrin ja hänen läheis­tensä luona. Toi­vomme hänen pikaista toi­pu­mis­taan, toteaa Kaup­pa­kes­kus Val­kean kaup­pa­kes­kus­joh­taja Heli Siro­nen.

Kaup­pa­kes­kuk­sen kes­kiössä sijait­se­vaa Kesä­ka­tua val­vo­taan vuo­ro­kau­den ympäri.

– Haluamme kiit­tää yhteis­työ­kump­pa­niamme Rei­laa, jonka jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat toi­mi­vat tapah­tu­neessa erin­omai­sesti ja tehok­kaasti. Yksi jär­jes­tyk­sen­val­vo­jis­tamme oli tilan­teen välit­tö­mässä lähei­syy­dessä ja pääsi siten aloit­ta­maan ensia­vun anta­mi­sen uhrille heti. Toi­nen jär­jes­tyk­sen­val­voja sai otet­tua epäil­lyn teki­jän kiinni, ja siten estet­tyä lisä­va­hin­got muille asiak­kaille ja hen­ki­lö­kun­nalle. Hei­dän ammat­ti­tai­tonsa sekä ensia­vun anta­mi­sessa uhrille, että teki­jän nopeassa kiin­niot­ta­mi­sessa oli ensiar­voi­sen tär­keää, Siro­nen kiit­tää.

– Haluamme myös kiit­tää Oulun polii­sia, kes­kus­ri­kos­po­lii­sia sekä ensi­hoi­toa yhteis­työstä tässä surul­li­sessa tilan­teessa, Siro­nen lisää.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea jat­kaa tii­vistä yhteis­työtä viran­omais­ten kanssa tilan­teen sel­vit­tä­mi­seksi. Kes­kus­ri­kos­po­liisi vas­taa tut­kin­nan ete­ne­mi­sen tie­dot­ta­mi­sesta ja tapauk­sen yksi­tyis­koh­tien kom­men­toin­nista jul­ki­suu­dessa.

Ajankohtaista