Ajankohtaista

Tiedote: Vakava väkivallanteko Kauppakeskus Valkeassa tiistaina 18.6.

Kaup­pa­kes­kus Val­keassa on tapah­tu­nut kaksi vaka­vaa väki­val­lan­te­koa lyhyen ajan sisällä, joista vii­mei­nen tiis­tai-iltana 18.6.2024 noin kello 21:25. Tilan­teessa Kesä­ka­dulle saa­pu­nutta hen­ki­löä puu­ko­tet­tiin kaup­pa­kes­kuk­sen Kesä­ka­dulla. Val­kean jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat otti­vat epäil­lyn teki­jän kiinni ja S‑market Her­kun hen­ki­lö­kunta antoi ensia­pua uhrille. Poliisi saa­pui pai­kalle nopeasti ja ensi­hoito toi­mitti uhrin jat­ko­hoi­toon sai­raa­laan. Polii­sin anta­man tie­don mukaan uhri ei ole hen­gen­vaa­rassa. Poliisi tut­kii tapausta ja Kaup­pa­kes­kus Val­kean johto ja hen­ki­lö­kunta aut­ta­vat viran­omai­sia tut­kin­nassa kai­kin kei­noin. Polii­sin arvioi­den mukaan teon taus­talla ovat rasis­ti­set motii­vit. Teko ei koh­dis­tu­nut Val­keaa tai Val­kean hen­ki­lö­kun­taa koh­taan.

– Tuo­mit­semme jyr­kästi kai­ken­lai­sen hen­ki­lön taus­taan tai ulko­nä­köön liit­ty­vän syr­jin­nän ja rasis­min. Jokai­sella Val­ke­aan tule­valla asiak­kaalla on oikeus tur­val­li­seen asioin­tiin ja jokai­sella Val­kean hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­valla oikeus tur­val­li­seen työ­paik­kaan, Kaup­pa­kes­kus Val­kean kaup­pa­kes­kus­joh­taja Heli Siro­nen toteaa.

– Tämän­kal­tai­set väki­val­lan­teot hor­jut­ta­vat jokai­sen perus­tur­val­li­suu­den tun­netta ja mei­dän tär­kein teh­tä­vämme on huo­leh­tia Val­kean hen­ki­lö­kun­nasta ja vuo­kra­lai­sis­tamme yhdessä krii­sien käsit­te­lyyn eri­kois­tu­nei­den ter­vey­den­huol­toa­lan ammat­ti­lais­ten kanssa.­­ Toi­vo­tamme pikaista toi­pu­mista uhreille. Aja­tuk­semme ovat hei­dän ja hei­dän läheis­tensä luona, Siro­nen ker­too.

– Tänään­kin haluamme kiit­tää yhteis­työ­kump­pa­nimme Rei­lan jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia, joi­den ammat­ti­taito ja roh­keus aut­toi­vat jäl­leen vaka­vassa tilan­teessa. He tuo­vat omalla toi­min­nal­laan tur­vaa joka päivä sekä asiak­kail­lemme että meille Val­keassa työs­ken­te­le­ville. Molem­mat tapauk­set osoit­ta­vat, että meillä Kaup­pa­kes­kus Val­keassa on toi­miva ja oikein mitoi­tettu jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­re­surssi. Lisäksi haluamme kiit­tää S‑market Her­kussa tilan­teen aikana työs­ken­nel­leitä ari­na­lai­sia, jotka antoi­vat uhrille ensia­pua ja hälyt­ti­vät apua, Siro­nen kiit­tää.

– Haluamme myös kiit­tää jäl­leen Oulun polii­sia ja ensi­hoi­toa yhteis­työstä tässä poik­keuk­sel­li­sessa tilan­teessa, Reila Oy:n yksi­kön­pääl­likkö Matti Ala­talo lisää.

Kaup­pa­kes­kus Val­kean Nuo­ri­so­tila Nur­kassa jär­jes­te­tään tänään nuo­rille avoin kes­kus­te­lu­ti­lai­suus yhteis­työssä Nuor­ten Pal­velu ry:n ja Oulun kau­pun­gin Nuo­ri­so­tila Nur­kan kanssa.

– Kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­dessa nuor­ten on mah­dol­li­suus kes­kus­tella yhdessä Ter­veys­ta­lon ammat­ti­lais­ten kanssa tapah­tu­neesta. Eili­sil­lan jäl­keen tämä tilai­suus on entistä tär­keämpi. Toi­vomme, että tilai­suus rau­hoi­te­taan ulko­puo­li­silta, jotta nuo­rilla on mah­dol­li­suus luot­ta­muk­sel­li­seen ja avoi­meen kes­kus­te­luun, Siro­nen sanoo.

Kaup­pa­kes­kus Val­keassa on panos­tettu mit­ta­vasti tur­val­li­suu­teen. Kaup­pa­kes­kuk­sen kes­kiössä sijait­se­vaa Kesä­ka­tua val­vo­taan vuo­ro­kau­den ympäri. Kaup­pa­kes­kuk­sen avauk­sesta läh­tien Osuus­kauppa Arina ja Kaup­pa­kes­kus Val­kea ovat teh­neet laa­jaa yhteis­työtä polii­sin, Oulun kau­pun­gin sekä kau­pun­gin nuo­ri­so­toi­men kanssa. Kaup­pa­kes­kus Val­keassa mita­taan, seu­ra­taan ja kehi­te­tään tur­val­li­suus­toi­men­pi­teitä jat­ku­vasti yhdessä eri sidos­ryh­mien kanssa.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea jat­kaa tii­vistä yhteis­työtä viran­omais­ten kanssa tilan­teen sel­vit­tä­mi­seksi. Poliisi vas­taa tut­kin­nan ete­ne­mi­sen tie­dot­ta­mi­sesta ja tapauk­sen yksi­tyis­koh­tien kom­men­toin­nista jul­ki­suu­dessa.

Ajankohtaista