Ajankohtaista

Valkean kasvot: Osa 7

Seu­raa­vana Val­kean kas­voista on esit­te­lyssä oulu­lais­muusikko Niklas Klaavo, joka ihas­tut­taa usein pia­non­soi­tol­laan Val­kean Kesä­ka­dulla.

Spon­taa­nius, luo­vuus, impro­vi­saa­tio ja oma­pe­räi­set tem­pauk­set. Näillä sanoilla voisi kuvailla oulu­lai­sen Niklas Klaa­von tapaa tehdä musiik­kia.

Klaavo on tuttu kasvo monille Val­keassa liik­ku­ville, sillä hän käy siellä usein soit­te­le­massa Kesä­ka­dulta löy­ty­vää pia­noa ja tekee siitä Ins­ta­gram-livejä.

– Haluan tavoit­taa musii­kil­lani sel­laista väkeä, jolla ei vält­tä­mättä tulisi läh­det­tyä perin­tei­siin kon­sert­tei­hin. Pyrin myös musiik­ki­tyy­lil­läni sii­hen, että se olisi mah­dol­li­sim­man hel­posti lähes­tyt­tä­vää, Klaavo sanoo.

Val­kean piano kuu­luu oulu­lais­tai­tei­li­jalle Susanna Sivo­selle, joka on lah­joit­ta­nut pia­non ilmai­seksi Val­kean tiloi­hin sijoi­tuk­seen. Sivo­nen maa­lasi tai­de­pia­non osana gal­le­ria­ta­pah­tu­maa, jossa monet kävi­vät soit­te­le­massa pia­noa. Yksi soit­ta­jista oli Klaavo.

– Innos­tuin heti, kun kuu­lin pia­non siir­ty­neen Val­ke­aan. Ajat­te­lin, että miksi ei kokei­lisi soit­ta­mista myös kaup­pa­kes­kuk­sessa.

Koska sosi­aa­li­nen media on Klaa­volle tär­keä kanava musii­kin jaka­mi­seen, alkoi hän luon­nol­li­sesti kuvaa­maan sinne soit­to­vi­deoita myös Val­keasta. Ensim­mäi­nen video hänen pia­non­soi­tos­taan Val­keassa on kerän­nyt Klaa­von some­ka­na­vissa jo yli 100 000 näyt­tö­ker­taa.

– Monet tule­vat Val­keassa myös kas­vo­tus­ten jut­te­le­maan ja kyse­le­mään, että kuka olen. Usein tul­laan myös esit­tä­mään toi­ve­bii­sejä. Se on parasta, kun pää­see vuo­ro­vai­kut­ta­maan ihmis­ten kanssa.

Klaa­volle omi­naista on soit­taa tun­net­tuja melo­dioita impro­vi­saa­tiolla maus­tet­tuna.

– Saa­tan soit­taa esi­mer­kiksi Säk­ki­jär­ven polk­kaa ja impro­vi­soida sii­hen alku- ja lop­pusoi­tot.

Mitään tiet­tyä aikaa tai päi­vää Klaa­volla ei ole Val­keassa soit­ta­mi­selle. Hän ilmoit­taa aina Ins­ta­gram-tilil­lään, kun on tulossa soit­ta­maan.

– Se vaih­te­lee, kuinka usein käyn soit­ta­massa. Välillä olen käy­nyt jopa monta ker­taa vii­kossa.

Nyky­ään Klaavo tekee lähes poik­keuk­setta soit­ta­mi­ses­taan Val­keassa Ins­ta­gram-liven. Suo­rana lähe­tystä on kat­sel­lut joka kerta vii­destä kuu­teen­kym­mentä ihmistä. Livejä Klaa­von kanssa tekee hänen mana­ge­rinsa Noora Hei­no­nen.

– Pidämme yleensä noin tun­nin lähe­tyk­siä, joissa on juon­toja, muu­ta­miin kysy­myk­siin vas­tai­lua ja soit­ta­mista. Ehkä noin kym­me­nen bii­siä ehdin siinä soit­ta­maan.

Pia­non­soitto on ollut mukana Klaa­von elä­mässä lap­sesta läh­tien. Hänen opin­tiensä on kul­ke­nut kan­sa­lais­opis­tosta ensin Raa­hen musiik­kio­pis­toon ja sieltä vielä Tam­pe­reen sekä Oulun kon­ser­va­to­rioon.

Muu­tama vuosi sit­ten Klaavo toteutti yhden haa­veis­taan ja perusti oman yri­tyk­sen, jonka kautta hän tar­joaa muun muassa pia­non­soi­ton ope­tusta.

Lisäksi Klaavo jär­jes­tää ystä­vänsä Iiro Komu­lai­sen kanssa pia­no­batt­leja ympäri Suo­mea. Kak­sikko on vetä­nyt pia­no­batt­len muun muassa Raa­hen tor­ni­ta­lon katolla 25 asteen pak­ka­sessa.

– Kaikki siis­tit tem­pauk­set kiin­nos­ta­vat minua. Vasta kävin soit­ta­massa telt­ta­sau­nan sisällä sau­no­mis­ta­pah­tu­massa. Jos­kus olisi siis­tiä päästä teke­mään musiik­kiin liit­tyen Guin­nes­sin maa­il­ma­nen­nä­tys.

Klaavo tekee Ins­ta­gra­miin sisäl­töä nimi­mer­killä klaavoniklas_pianist. Lisäksi hänen sisäl­töään löy­tää Face­boo­kista, X:stä, Tik­To­kista ja You­Tu­besta nimellä Niklas Klaavo.

Susanna Sivo­sen maa­laama tai­de­piano on sijoi­tet­tuna Val­kean Kesä­ka­dulle vielä tou­ko­kuun lop­puun 2024 saakka.


Val­kean kas­vot ‑jut­tusar­jassa ker­ro­taan tari­noita Val­kean kas­vo­jen takaa. Jut­tusar­jassa tutus­tu­taan niin kaup­pa­kes­kuk­sen asiak­kai­siin kuin hen­ki­lö­kun­taan­kin. 

Ajankohtaista