Ajankohtaista

Valkean kasvot: Osa 6

Seu­raa­vana Val­kean kas­voista on esit­te­lyssä 18-vuo­tias Nea, joka viet­tää Val­keassa useita tun­teja lähes päi­vit­täin. Nealle Val­kea on paikka, jossa nähdä kave­reita. 

”Eri puo­lilla Oulua asu­vien kave­rei­den kanssa on helppo kokoon­tua Val­ke­aan, kun se on niin kes­kei­sellä pai­kalla ja linja-auto­py­sä­kit­kin ovat lähellä. Val­keassa on kiva hen­gailla myös siksi, että saa olla läm­pi­mässä”, Nea sanoo.

Moniin kave­reis­taan Nea on tutus­tu­nut Val­kean Nur­kassa, joka on nuo­rille ja nuo­rille aikui­sille tar­koi­tettu tila, jossa nuo­ret voi­vat hen­gailla vapaasti.

”Siellä tulee vie­tet­tyä pal­jon aikaa, kun on Val­keassa. Olen luon­teel­tani aika sosi­aa­li­nen, joten on ollut helppo tutus­tua mui­hin mene­mällä vain spon­taa­nisti jut­te­le­maan.”

Nean mie­lestä on mah­ta­vaa, että kaup­pa­kes­kuk­sesta löy­tyy nuo­rille oma tila.

”Siellä saa olla ihan rau­hassa ja pää­see aina jut­te­le­maan nuo­ri­so­työn­te­ki­jöille. Nuor­ten tila tun­tuu myös tur­val­li­selta pai­kalta, kun on koko ajan luo­tet­ta­via aikui­sia lähellä.”

Nea viih­tyy kave­rei­densa kanssa kaup­pa­kes­kuk­sessa vii­destä kuu­teen tun­tia päi­vässä.

”Yleensä tul­laan jos­kus nel­jän vii­den aikaan ja ollaan jon­ne­kin iltayh­dek­sään asti.”

Nuor­ten tila Nurkka on auki maa­nan­taista tors­tai­hin ilta­päi­vä­kol­mesta ilta­kah­dek­saan ja per­jan­tai­sin ilta­päi­vä­kol­mesta iltayh­dek­sään. Kun nuor­ten tila on kiinni, Nea viet­tää kave­rei­densa kanssa aikaa Kesä­ka­dulla.

”Kesä­ka­dul­la­kaan ei tar­vitse kos­kaan pelätä, kun on jal­kau­tu­via nuo­ri­so­työn­te­ki­jöitä ja jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia, joille on helppo mennä jut­te­le­maan mistä vain.”

Nean aika Val­keassa kuluu usein ihan vain kave­rei­den kanssa hen­gail­len ja jutel­len.

”Kier­te­lemme myös aina välillä kau­poissa. Val­keassa on hyviä kaup­poja, mutta vielä jotain uusia vaa­te­liik­keitä olisi kiva saada.”

Nea kuvai­lee Val­keassa hen­gai­le­vaa nuo­ri­soa ystä­väl­li­seksi poru­kaksi.

”Val­keassa koh­taa tosi monen ikäi­siä nuo­ria, joista välit­tyy posi­tii­vi­nen fii­lis. Jos on joi­tain huo­nosti käyt­täy­ty­viä, niin sel­lai­seen puu­tu­taan aina heti.”

Nea myös kokee, että kaup­pa­kes­kuk­sessa aikaa viet­tä­viin nuo­riin suh­tau­du­taan hyvin.

”Aina on ollut sel­lai­nen olo, että on ter­ve­tul­lut kaup­pa­kes­kuk­seen omana itse­nään.”

Val­keassa kave­rei­den kanssa hen­gai­lun lisäksi Nean arki kuluu pää­asiassa lähi­hoi­ta­jao­pin­to­jen ja per­heen parissa. 

”Jos­kus tulee käy­tyä myös Oulun muilla nuo­ri­so­ti­loilla, mutta Val­kean Nurkka on muo­dos­tu­nut kyllä ihan vaki­pai­kaksi.” 


Val­kean kas­vot ‑jut­tusar­jassa ker­ro­taan tari­noita Val­kean kas­vo­jen takaa. Jut­tusar­jassa tutus­tu­taan niin kaup­pa­kes­kuk­sen asiak­kai­siin kuin hen­ki­lö­kun­taan­kin. 

Ajankohtaista