Ajankohtaista

Valkean kasvot: Osa 5

Seu­raa­vaksi Val­kean kas­voista on esit­te­lyssä Sami, joka työs­ken­te­lee Val­keassa Nojana eli nuor­ten omana jär­jes­tyk­sen­val­vo­jana.

Taval­lis­ten jär­jes­tyk­sen­val­vo­jan teh­tä­vien lisäksi Nojat toi­mi­vat nuor­ten parissa ja edis­tä­vät hei­dän asioi­taan monia­lai­sessa yhteis­työssä esi­mer­kiksi nuo­ri­so­työn, sosi­aa­li­toi­men, polii­sin ja eri jär­jes­tö­jen kanssa.

Nojat ovat saa­neet Nuor­ten pal­velu ry:n lisä­kou­lu­tuk­sen nuor­ten koh­taa­mi­seen. Nojien kou­lut­ta­mi­nen aloi­tet­tiin Val­keassa mar­ras­kuussa.

”Oman ammat­ti­tai­don kehit­tä­mi­nen ja uudet haas­teet kiin­nos­ta­vat minua, joten innos­tuin Noja-toi­min­nasta heti siitä kuul­tuani”, Sami ker­too.

Samin mukaan nuo­ret ovat olleet aina iso osa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien työtä kaup­pa­kes­kuk­sessa. Noja-toi­min­nan alka­mi­sen myötä nuor­ten koh­taa­mi­seen saa­daan kui­ten­kin enem­män aikaa ja työ­ka­luja. 

”Moni nuori viet­tää aikaa kaup­pa­kes­kuk­sessa, joten on todella hyvä ja tär­keä asia, että täl­lai­nen toi­minta on aloi­tettu Val­keassa.” 

Nojat ovat kaup­pa­kes­kuk­sessa tur­val­li­sia ja luo­tet­ta­via aikui­sia, joille nuo­ret voi­vat tulla puhu­maan mistä vain. 

”Meille voi tulla ker­to­maan huo­lista tai pori­se­maan ihan vain niitä näitä. Käymme myös itse kyse­le­mässä nuo­rilta kuu­lu­mi­sia.”

Sami on työs­ken­nel­lyt Val­keassa mel­kein kaup­pa­kes­kuk­sen avaa­mi­sesta alkaen, joten siellä aikaa viet­tä­vät nuo­ret ovat tul­leet hänelle hyvin tutuiksi.

”Vuo­sien var­rella jot­kut nuo­ri­so­po­ru­kat ovat myös ehti­neet vaih­tua. Aina sil­loin täl­löin tulee van­hoja tut­tuja moik­kaa­maan.”

Sami pitää Val­kean nuo­ri­soa fik­suna poruk­kana.

”Nuo­ret uskal­ta­vat tulla jut­te­le­maan meille ja tulemme hyvin toi­meen. Mitään isom­pia ongel­mia ei ole kos­kaan ollut.”

Kai­kista pal­kit­se­vim­pana Sami pitää työs­sään sitä, että pää­see aut­ta­maan muita.

”Mie­lui­saa työstä tekee myös se, että sitä saa tehdä niin hyvällä ja ammat­ti­tai­toi­sella poru­kalla.”

Itse­ään Sami kuvai­lee rau­hal­li­seksi jär­jes­tyk­sen­val­vo­jaksi, jolla on sopiva pilke sil­mä­kul­massa.

”Ajat­te­len, että ei oteta asioita liian vaka­vasti ja hoi­de­taan ongel­ma­ti­lan­teet puhu­malla.”

Vapaalla Sami palau­tuu työs­tään muun muassa lii­kun­nan parissa. Eri­tyi­sesti jouk­kue­la­jit ovat lähellä hänen sydän­tään.

”Kesällä viih­dyn joki­var­ressa kalas­tus­hom­missa. Se on minulle hen­ki­reikä.”


Val­kean kas­vot ‑jut­tusar­jassa ker­ro­taan tari­noita Val­kean kas­vo­jen takaa. Jut­tusar­jassa tutus­tu­taan niin kaup­pa­kes­kuk­sen asiak­kai­siin kuin hen­ki­lö­kun­taan­kin. 

Ajankohtaista