Ajankohtaista

Nuorten omat järjestyksenvalvojat Kauppakeskus Valkeaan

Kaup­pa­kes­kus Val­kea on suo­sittu Oulun kes­kusta-alu­een asiointi- ja koh­taa­mis­paikka kai­ke­ni­käi­sille. Kaup­pa­kes­kus, sen Kesä­katu ja nuo­ri­so­tila Nurkka vetä­vät puo­leensa myös nuo­ria. Jotta Val­kea on mukava ja tur­val­li­nen asioin­ti­paikka kai­kille, Val­kean jär­jes­tyk­sen­val­von­taa hoi­ta­van Secu­ri­tak­sen kol­mesta jär­jes­tyk­sen­val­vo­jasta kou­lu­te­taan NOJIA eli Nuor­ten omia jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia®.

Noja-jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat koh­taa­vat nuo­ria Val­keassa

NOJA – Nuor­ten oma jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat® ovat osa Nuor­ten Revii­reillä Oulussa-kehit­tä­mis­han­ketta (v. 2023–2025), jossa vah­vis­te­taan jul­ki­sissa ja puo­li­jul­ki­sissa tiloissa aikaansa viet­tä­vien nuor­ten hyvin­voin­tia, tur­val­li­suutta ja yhden­ver­tai­suutta. Noja on kaup­pa­kes­kuk­sen jär­jes­tyk­sen­val­voja, jotka Nuor­ten Pal­velu ry on kou­lut­ta­nut toi­mi­maan nuor­ten kanssa tut­tuina ja tur­val­li­sina aikui­sina. Nojien työ­nan­ta­jana toi­mii Secu­ri­tas, joka tuot­taa Kaup­pa­kes­kus Val­kean jär­jes­tyk­sen­val­von­ta­pal­ve­lut. Kaup­pa­kes­kus Val­keassa kol­men NOJA-jär­jes­tyk­sen­val­vo­jan kou­lu­tus aloi­tet­tiin mar­ras­kuussa 2023 ja kou­lu­tus kes­kit­tyy jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien nuo­ri­so­työl­li­sen ja nuor­ten koh­taa­mis­osaa­mi­sen vah­vis­ta­mi­seen. Kou­lu­tet­ta­vat ovat vali­koi­tu­neet puh­taasti oman vah­van moti­vaa­tionsa ja sovel­tu­vuu­tensa perus­teella.

Noja-pal­velu on kehi­tetty vas­taa­maan nyky­päi­vän haas­tei­siin, kun nuo­ret viet­tä­vät yhä enem­män aikaa kau­pal­li­sissa ympä­ris­töissä, joissa he koh­taa­vat usein jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia. Noja-pal­ve­lun tavoit­teena on edis­tää nuor­ten hyvin­voin­tia ja ehkäistä syr­jäy­ty­mistä sekä paran­taa kau­pal­lis­ten tilo­jen tur­val­li­suutta ja viih­tyi­syyttä.

– Kaup­pa­kes­kus Val­keassa asioi ja viet­tää aikaansa iso joukko oulu­lai­sia ja lähia­lueilta tule­via nuo­ria. Kaup­pa­kes­kus on kai­kille avoin oulu­lais­ten yhtei­nen olo­huone ja nuo­ret ovat yksi tär­keä koh­de­ryh­mämme. Heillä on yhtä­läi­nen oikeus viet­tää vapaa-aikaansa Val­keassa ja olemme alusta läh­tien teh­neet pal­jon töitä sen eteen, että Kaup­pa­kes­kus Val­kea olisi mukava paikka myös heille. Lap­sille ja nuo­rille suun­nat­tu­jen tapah­tu­mien lisäksi olemme saa­neet Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­pal­ve­lui­den yllä­pi­tä­män, vuonna 2022 ava­tun, Nuo­ri­so­tila Nur­kan, jota tuemme yhdessä Osuus­kauppa Ari­nan kanssa. Noja ‑jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien saa­mi­nen Val­ke­aan on yksi keino lisätä nuor­ten viih­ty­vyyttä ja tur­val­li­suutta kaup­pa­kes­kuk­sen tiloissa, kaup­pa­kes­kus­joh­taja Heli Siro­nen toteaa.

– Kaup­pa­kes­kus Val­keassa nuor­ten asiointi on suju­nut mal­lik­kaasti, ja heistä joh­tu­via jär­jes­tys­häi­riöitä ei ole juu­ri­kaan aiheu­tu­nut. Noja-kou­lu­tus antaa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jil­lemme lisää val­miuk­sia nuor­ten kanssa toi­mi­mi­seen ja kol­men viral­li­sen Nojan lisäksi koko kaup­pa­kes­kuk­sen hen­ki­lö­kun­taa kou­lu­te­taan nuor­ten koh­taa­mi­seen. Nyt ope­tel­laan lisää työ­ka­luja sii­hen, mil­laista tukea ja koh­taa­mista tämän päi­vän nuo­ret toi­vo­vat hen­gai­lu­paik­ko­jensa tur­val­li­silta aikui­silta, selit­tää Reila Pal­ve­lut Oy:n / Osuus­kauppa Ari­nan tur­val­li­suus­pääl­likkö Matti Ala­talo.

Tutut ja tur­val­li­set aikui­set nuor­ten tukena

Noja on eri­tyi­sesti nuor­ten kanssa toi­mi­mi­seen kou­lu­tettu jär­jes­tyk­sen­val­voja, joka ei vain valvo tilan­netta, vaan myös kes­kus­te­lee nuor­ten kanssa ja aut­taa heitä löy­tä­mään rat­kai­suja mah­dol­li­siin ongel­miin. Nojat ovat hel­posti lähes­tyt­tä­viä ja oikeu­den­mu­kai­sia aikui­sia, jotka luo­vat nuo­rille posi­tii­vista kuvaa jär­jes­tyk­sen­val­von­nasta ja yhteis­kun­nasta.

– Nuor­ten Pal­velu ry on kou­lut­ta­nut nojia vuo­desta 2015 ja tällä het­kellä kaup­pa­kes­kuk­sissa toi­mii yhteensä 19 Nojaa 10:llä eri paik­ka­kun­nalla ympäri Suo­mea. Kaup­pa­kes­kus Val­kean osalta aloi­timme pro­jek­tin teke­mällä alku­kar­toi­tuk­sen, jossa haas­ta­tel­tiin muun muassa Val­kean toi­mi­joita ja jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia. Tär­keänä alku­kar­toi­tuk­sessa oli­vat nuor­ten omat aja­tuk­set ja näke­myk­set, joita kar­toi­tet­tiin yhdessä Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­pal­ve­lui­den jal­kau­tu­van työn tii­min kanssa, ker­too Nuor­ten Pal­velu ry:n pro­jek­ti­koor­di­naat­tori Elina Elme.

Nuor­ten Pal­velu ry:n NOJA-toi­min­nan pää­ta­voit­teena on vah­vis­taa Oulun kes­kus­tan alu­eella aikaansa viet­tä­vien nuor­ten ja eri­tyi­sesti haa­voit­tu­vassa ase­massa ole­vien nuor­ten hyvin­voin­tia, yhden­ver­tai­suutta, osal­li­suutta ja toi­mi­juutta. Lisäksi tavoit­teena on lisätä tur­val­lis­ten aikuis­ten läs­nä­oloa Oulun kes­kus­tan jul­ki­sissa tiloissa.

– Nuo­ret ovat aina kokoon­tu­neet viet­tä­mään aikaa omaeh­toi­sesti jul­ki­siin tiloi­hin, hen­gaa­maan, toteut­ta­maan kas­vu­teh­tä­väänsä, jossa he irtaan­tu­vat kodin vai­ku­tus­pii­ristä, liit­ty­vät kave­ri­po­ru­koi­hin ja kokei­le­vat omaa osaansa aikuis­ten yhteis­kun­nassa. Oulussa Kaup­pa­kes­kus Val­kea ja sen Kesä­katu tar­joa­vat läm­pi­mät ja muka­vat puit­teet nuor­ten kokoon­tu­mi­selle mutta samaan aikaan tämä voi herät­tää muissa käyt­tä­jissä, oli­vatpa he sit­ten kaup­pa­kes­kus­toi­mi­joita tai muita asiak­kaita, nega­tii­vi­sia tun­teita tai häm­men­nystä siitä, kuinka hen­gai­le­viin nuo­riin tulisi suh­tau­tua. Tähän liit­ty­vät vah­vasti NOJA-val­men­nuk­set ja kaup­pa­kes­kus­toi­mi­joi­den koh­taa­mis­osaa­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen Val­keassa. Samalla voimme vas­tata yhdessä nuor­ten hyvin­voin­tiin, kas­vuun tai tur­val­li­suu­teen uhkaa­viin ilmiöi­hin lisää­mällä tur­val­li­suutta ja yhteis­työtä kaik­kien Val­keassa toi­mi­vien ja asioi­vien välillä, Elme jat­kaa.

– On hie­noa, että meillä Oulussa ja Kaup­pa­kes­kus Val­keassa on avoin ja rehel­li­nen kes­kus­te­lu­yh­teys eri toi­mi­joi­den välillä. Kaik­kia meitä yhdis­tää yhtei­nen tah­to­tila lisätä Oulun kes­kus­tan tur­val­li­suutta ja viih­ty­vyyttä. Val­kean osalta olemme teh­neet kaup­pa­kes­kuk­sen avauk­sesta läh­tien tii­vistä yhteis­työtä muun muassa Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­työn, Oulun polii­sin ja sii­hen kuu­lu­van Ank­ku­ri­tii­min, seu­ra­kun­tien nuo­ri­so­työn ja Wal­ker­sin kanssa. Nyt aloit­ta­neet NOJA-jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat tuo­vat mah­ta­van lisän tähän yhteis­työ­hön, Siro­nen sanoo.

– Myös meille Nuor­ten Pal­velu ry:ssä on näky­nyt se, että Oulussa on tehty erit­täin ansio­kasta jal­kau­tu­vaa nuo­ri­so­työtä jo pit­kään eri toi­mi­joi­den taholta. Mei­dän tavoit­tee­namme on tuoda nyt yksi­tyi­sen sek­to­rin toi­mi­joita mukaan osaksi tätä nuor­ten hyvin­voin­nin eteen teh­tä­vää työtä, Elme lisää.

Ajankohtaista