Ajankohtaista

Oikaisu Iltalehden 3.12. artikkeliin koskien Kauppakeskus Valkean Kesäkadun vartiointia

Osuus­kauppa Arina oikai­see Ilta­leh­den 3.12. klo 20.19 jul­kais­tun artik­ke­lin ”Oulu­lai­selle osuus­kau­palle 200 000 euron pak­ko­lasku polii­silta – Syynä jen­gi­ri­kol­li­suus” vir­heel­li­siä tie­toja.

Val­kean ja sen Kesä­ka­dun tur­val­li­suus on kaup­pa­kes­kuk­sen omis­ta­van Osuus­kauppa Ari­nan yksi tär­keim­mistä joh­det­ta­vista asioista. Arina on vas­tan­nut Val­kean ja sen Kesä­ka­dun var­tiointi- ja tur­va­pal­ve­lu­kus­tan­nuk­sista kevään 2016 avauk­sesta läh­tien. Osuus­kauppa Ari­nan ja Oulun kau­pun­gin väli­sen sopi­muk­sen mukaan Arina vas­taa Kesä­ka­dun yllä­pi­dosta ja on vapaa­eh­toi­sesti hake­nut jär­jes­tyk­sen­val­von­ta­lu­van jo ennen Val­kean avausta.

Osuus­kauppa Arina ja Kaup­pa­kes­kus Val­kea teke­vät var­tioin­ti­kump­pa­nin ja polii­si­vi­ran­omai­sen kanssa tii­vistä yhteis­työtä.

– Oulun kes­kusta-alu­een tur­val­li­suus on kau­pun­gin, viran­omais­ten ja kaik­kien kes­kus­tan toi­mi­joi­den yhtei­nen vas­tuu. Jär­jes­tyk­sen­val­von­nan lisää­mi­nen Val­keassa ei takaa koko kes­kus­tan tur­val­li­suu­den­tun­teen lisää­mistä. Koska häi­riöitä esiin­tyy muu­al­la­kin, teemme nii­den rat­kai­se­mi­seksi jat­ku­vasti yhteis­työtä eri toi­mi­joi­den kanssa, mukaan lukien Oulun kau­punki, Poliisi, nuo­ri­so­toi­mi­jat, Oulun Lii­ke­kes­kus ry ja monet muut toi­mi­jat, toteaa Ari­nan toi­mi­tus­joh­taja Reima Louk­kola.

Oulun Polii­sin keväällä 2023 anta­man viran­omais­mää­räyk­sen mukai­sesti kyse on “lap­siin ja nuo­riin koh­dis­tu­vien rikos­ten ennal­taeh­käisy alu­eella muut­tu­neen tilan­teen takia”. Ei artik­ke­lissa mai­ni­tun jen­gi­ri­kol­li­suu­den vuoksi. Viran­omais­pää­tök­sessä yhden jär­jes­tyk­sen­val­vo­jan lisäyk­sen perus­teena on ”las­ten ja nuor­ten hai­tal­li­sen ryh­mäy­ty­mi­sen ennalta ehkäi­se­mi­seksi, eri­tyi­sesti las­ten ja nuor­ten teke­mien hen­keen ja ter­vey­teen koh­dis­tu­vien rikos­ten ennalta ehkäi­se­mi­seksi ja verek­seltä tai pake­ne­masta tavat­tu­jen rikok­sesta epäil­ty­jen kiin­niot­ta­mi­seksi Polii­sin apuna”. Oulun Polii­silta saa­dun mää­räyk­sen mukaan jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien mää­rää Kesä­ka­dulla on lisätty Polii­sin kanssa sovit­tuina aikoina.

Val­keassa on ollut avauk­sesta läh­tien ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen jär­jes­tyk­sen­val­vonta. Kesä­katu on jat­ku­vassa seu­ran­nassa ja kaikki tapah­tu­mat tilas­toi­daan ja luo­ki­tel­laan jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien toi­mesta. Seu­ran­nan perus­teella Kesä­katu ei ole tur­va­ton ja tilanne Kesä­ka­dulla ei ole muut­tu­nut aiem­paa tur­vat­to­mam­maksi.

Kaup­pa­kes­kus Val­keassa toi­mii jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia, var­ti­joita sekä tur­va­myyjä.

  • Jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat eivät tee muita töitä, kuten hyl­lyt­tä­mistä mis­sään kaup­pa­kes­kuk­sen myy­mä­lässä. Jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat (toi­mi­vat Kesä­ka­dulla ja muissa kaup­pa­kes­kuk­sen ylei­sissä tiloissa) yllä­pi­tä­vät jär­jes­tystä ja tur­val­li­suutta sekä pyr­ki­vät estä­mään rikok­sia ja onnet­to­muuk­sia toi­minta-alu­eel­laan.
  • Jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien lisäksi Val­keassa toi­mii var­tioita, jotka kier­tä­vät Val­kean ylei­sissä tiloissa sekä lii­ke­ti­loissa.
  • Tur­va­myy­jät ovat myy­jiä, joilla on lisäksi var­ti­jan teh­tä­viä. Jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia, joita Polii­sin antama mää­räys kos­kee, ei tule sekoit­taa tur­va­myy­jiin, joi­hin artik­ke­lissa ole­tet­ta­vasti vii­ta­taan. Val­kean Sokos Her­kussa työs­ken­te­lee yksi tur­va­myyjä, lisäksi heitä on esi­mer­kiksi Sale-myy­mä­löissä usealla paik­ka­kun­nalla. Tur­va­myyjä ei toimi tai liiku var­ti­jan työ­teh­tä­vissä Val­kean muilla alueilla.

Myös nuo­ret ovat Val­kean asiak­kaita ja heil­lä­kin on oikeus viet­tää aikaansa Val­kean tiloissa. Val­keassa on nykyi­sin nuo­rille oma nuo­ri­so­tila Nurkka ja lisäksi Val­kean nykyi­sistä jär­jes­tyk­sen­val­vo­jista on valittu 3 nuor­ten omaa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jaa, eli Nojaa, joita kou­lu­te­taan par­hail­laan eri­tyi­sesti nuor­ten koh­taa­mi­seen. Lisäksi kaikki Val­keassa työs­ken­te­le­vät jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat saa­vat lisä­kou­lu­tusta nuor­ten kanssa toi­mi­mi­seen. Tämä toi­minta tulee näky­mään eri­tyi­sesti ensi vuo­desta läh­tien.

Lisä­tie­toja:

Osuus­kauppa Arina, toi­mi­tus­joh­taja Reima Louk­kola, +358 50 595 1972, reima.loukkola@sok.fi
Kaup­pa­kes­kus Val­kea, kaup­pa­kes­kus- ja tava­ra­ta­lo­joh­taja Heli Siro­nen, +358 44 788 5933, heli.sironen@sok.fi

Ajankohtaista