Ajankohtaista

Valkeassa vietetään NORMALin avajaisia to 23.11. klo 10.00 alkaen!

Kaup­pa­kes­kus Val­kean NOR­MAL-myy­mälä ava­taan päi­vää ennen vuo­den kovinta shop­pai­lu­päi­vää Black Fri­dayta!

NORMAL on tans­ka­lai­nen päi­vit­täis­ta­va­ra­ketju, josta löy­dät laa­jan vali­koi­man merk­ki­tuot­teita, kuten ihon­hoito- ja hygie­nia­tuot­teita, meik­kejä, napos­tel­ta­vaa, sii­vous­tuot­teita ja pal­jon muuta pysy­västi alhai­sin hin­noin. 

Myy­mä­län ava­jai­sissa tors­taina 23.11. on luvassa pie­niä yllä­tyk­siä ensim­mäi­sille asiak­kaille, onnen­pyö­rän pyö­räy­tystä, kisai­lua sekä tie­tysti pal­jon nor­maa­leja tuot­teita epä­nor­maa­leilla hin­noilla!

Löy­dät NOR­MA­Lin Kaup­pa­kes­kus Val­kean 1. ker­rok­sesta, Kesä­ka­dun lavaa vas­ta­päätä.

NORMAL on päi­vit­täis­ta­va­ra­ketju, josta löy­dät laa­jan vali­koi­man nor­maa­leja tuot­teita epä­nor­maa­leilla hin­noilla. Tuo­te­va­li­koi­maan kuu­luu pal­jon tun­net­tuja merk­kejä eri tuo­te­ka­te­go­rioissa, kuten ihon­hoito- ja hygie­nia­tuot­teita, meik­kejä, napos­tel­ta­vaa, sii­vous­tuot­teita ja pal­jon muuta. Toi­sin sanoen siis tuot­teita, joita tar­vit­set joka­päi­väi­sessä elä­mäs­säsi. Ja mikä parasta, hin­nat ovat pysy­västi alhai­set!

NORMAL tar­joaa kiin­tei­den ja alhais­ten merk­ki­tuot­tei­den hin­to­jen lisäksi aina uuden­lai­sen ja ainut­laa­tui­sen osto­ko­ke­muk­sen. Pysy­vää merk­ki­tuot­tei­den vali­koi­maa täy­den­ne­tään jat­ku­vasti eri­lai­silla uutuuk­silla. Jän­nit­tävä myy­mälä hou­kut­te­lee tun­net­tu­jen ja vähem­män tun­net­tu­jen tuot­tei­den aar­tee­net­sin­tään.

Jokai­sen kul­man takana odot­taa aina uusi yllä­tys – vaikka oli­sit vie­rail­lut myy­mä­lässä vain viik­koa ennen!

Ter­ve­tu­loa NOR­MA­Lin ava­jai­siin uudis­tu­vaan Oulun sydä­meen!

Ajankohtaista