Ajankohtaista

NORMAL avaa myymälän Kauppakeskus Valkeaan syksyn aikana!

NORMAL on päi­vit­täis­ta­va­ra­ketju, josta löy­dät laa­jan vali­koi­man nor­maa­leja tuot­teita epä­nor­maa­leilla hin­noilla.

Tuo­te­va­li­koi­maan kuu­luu pal­jon tun­net­tuja merk­kejä eri tuo­te­ka­te­go­rioissa kuten ihon­hoito- ja hygie­nia­tuot­teita, meik­kejä, napos­tel­ta­vaa ja sii­vous­tuot­teita. Ja mikä parasta, hin­nat ovat pysy­västi alhai­set! 

NORMAL tar­joaa kiin­tei­den ja alhais­ten merk­ki­tuot­tei­den hin­to­jen lisäksi aina uuden­lai­sen ja ainut­laa­tui­sen osto­ko­ke­muk­sen. Pysy­vää merk­ki­tuot­tei­den vali­koi­maa täy­den­ne­tään jat­ku­vasti eri­lai­silla uutuuk­silla. Jän­nit­tävä myy­mälä hou­kut­te­lee tun­net­tu­jen ja vähem­män tun­net­tu­jen tuot­tei­den aar­tee­net­sin­tään.

Jokai­sen kul­man takana odot­taa aina uusi yllä­tys – vaikka oli­sit vie­rail­lut myy­mä­lässä vain viik­koa ennen!

Val­kea toi­vot­taa NOR­MA­Lin läm­pi­mästi ter­ve­tul­leeksi uudis­tu­vaan Oulun sydä­meen!

Lisä­tie­toa luvassa ava­jai­siin liit­tyen syk­syn ede­tessä.

Ajankohtaista