Ajankohtaista

Lajittele poistotekstiili Valkeassa! 

Löy­dät nyt pois­to­teks­tii­lin keräys­pis­teen Val­kean 4. ker­rok­sesta! Pois­to­teks­tii­lin keräyk­seen voit tuoda tii­viisti sul­jet­tuun muo­vi­pus­siin pakat­tuina pes­tyt ja kui­vat lop­puun kulu­neet vaat­teet ja kodin­teks­tii­lit, kuten takit, housut, hameet, pai­dat, laka­nat, ver­hot, pyyh­keet ja pöy­tä­lii­nat. 

Ethän laita pois­to­teks­tii­li­ke­räyk­seen alus­vaat­teita, suk­kia, peh­mo­le­luja, tyy­nyjä, mat­toja tai peit­toja. Myös likai­set, kos­teat, hai­se­vat tai teks­tii­li­tu­ho­lai­sia sisäl­tä­vät teks­tii­lit kuu­lu­vat seka­jät­tee­seen. 

Pois­to­teks­tii­liä suo­si­tel­laan tuo­maan keräyk­seen koh­tuul­li­sia mää­riä ker­ral­laan, eli 1–4 kau­pan muo­vi­kas­sil­lista. Näin rul­la­kot eivät täyty heti.

Kier­to­kaari lajit­te­lee keräyk­seen tuo­dut teks­tii­lit. Kui­tu­ke­räyk­seen sovel­tuva teks­tiili toi­mi­te­taan eteen­päin Pai­mioon teks­tii­lien käsit­te­ly­lai­tok­selle. 

Käyt­tö­kel­poi­set vaat­teet pää­ty­vät Kier­to­kaa­ren kautta myyn­tiin tai lah­joi­tet­ta­vaksi sekä eri­lai­sille yhteis­työ­kump­pa­neille uusien tuot­tei­den raaka-aineeksi.  

Lue lisää pois­to­teks­tii­lin lajit­te­lusta Kier­to­kaa­ren verk­ko­si­vuilta.

Ajankohtaista