Ajankohtaista

Uutta: Kaupparobotit toimittavat ruokaa Sokos Herkusta

Tällä vii­kolla Oulun kaduilla on saat­ta­nut tör­mätä uusiin kaup­pa­ro­bot­tei­hin. Robot­ti­kul­je­tuk­set ovat peräi­sin Kaup­pa­kes­kus Val­kean Sokos Her­kusta, josta voit jat­kossa tilata ruo­kaa robot­ti­kul­je­tuk­sella vaik­kapa kotio­velle.

Osuus­kauppa Arina ja Stars­hip Tech­no­lo­gies ovat sol­mi­neet yhteis­työ­so­pi­muk­sen robot­ti­kul­je­tuk­sista Oulun Sokos Her­kun asiak­kaille. Pääs­töt­tö­millä, sata­pro­sent­ti­sesti säh­köllä toi­mi­villa robot­ti­kul­je­tuk­silla halu­taan vas­tata asiak­kai­den toi­vei­siin saada ostok­set nopeasti kotiin kul­je­tet­tuna. Robo­tit kul­jet­ta­vat ostok­set asiak­kaalle, tilaus­ti­lan­teesta riip­puen, kes­ki­mää­rin tun­nissa tilauk­sesta.

Asiak­kaat voi­vat tehdä tilauk­sia robot­ti­kul­je­tuk­siin S‑kau­pat-mobii­li­so­vel­luk­sen kautta. Kul­je­tusta pää­see seu­raa­maan sovel­luk­sen kautta reaa­liai­kai­sesti ja tilauk­sen saa­vut­tua perille asia­kas saa ilmoi­tuk­sen puhe­li­meensa. Robo­tin päällä oleva kansi aukeaa sovel­luk­sen avulla.

Fak­taa HERKUN robo­teista:
  • Kul­je­tuk­sen hinta alkaen 4,90 €. Sokos Herkku tar­joaa syys­kuun aikana mah­dol­li­suu­den tes­tata robo­kul­je­tuk­sia 2,90 € hin­taan.
  • Robo­tit toi­mit­ta­vat aluksi mak­si­mis­saan 3 kilo­met­rin säteelle Sokos Her­kusta ja kun oppi­vat tun­te­maan aluetta, voi­daan toi­minta-aluetta laa­jen­taa.
  • Robo­kul­je­tuk­set ovat pai­kal­lis­pääs­töt­tö­miä.
  • Robotti pai­naa noin 36 kiloa ja voi kul­jet­taa ker­ralla 2 ruo­ka­kas­sil­lista tai 9 kilo­gram­man pai­nosta ostok­sia.
  • Säh­köllä toi­miva pääs­tö­tön robotti tark­kai­lee ympä­ris­töään 12 kame­ran, ult­ra­ää­ni­sen­so­rei­den ja tut­kien avulla. Se hyö­dyn­tää tie­to­ko­ne­nä­köä ja tek­no­lo­giaa, joka tun­nis­taa eri esteet. Robotti pysäh­tyy nopeasti esteen havait­tu­aan. Teko­ä­lyn avulla se oppii koko ajan lisää ympä­ris­tös­tään.

Robot­ti­kul­je­tuk­set ovat saa­ta­villa S‑kau­pat-sovel­luk­sessa, jonka voi ladata ilmai­seksi App Sto­resta ja Google Play Sto­resta.

Ajankohtaista