Ajankohtaista

Valkean kasvot juttusarja alkaa, kuka on Anu?

Tästä alkaa uusi jut­tusarja, jossa ker­ro­taan tari­noita Val­kean kas­vo­jen takaa. Luvassa on tari­noita niin kävi­jöistä kuin hen­ki­lö­kun­nasta. Ensim­mäi­senä esit­te­lyssä on Sil­mä­ase­malla optik­kona ja alu­eel­li­sena optik­ko­pe­reh­dyt­tä­jänä työs­ken­te­levä Anu.

Anu on työs­ken­nel­lyt optik­kona Val­kean Sil­mä­ase­malla sen avaa­mi­sesta asti ja pääs­syt seu­raa­maan kaup­pa­kes­kuk­sen kas­vu­ta­ri­naa läheltä. Opti­kon uraa Anulla on takana jo lähes 30 vuotta.

”Enkä edel­leen­kään voisi kuvi­tella teke­väni mitään muuta”, hän sanoo.

Ennen Val­keaa Anu työs­ken­teli Sil­mä­ase­man kivi­jal­ka­myy­mä­lässä Oulun kes­kus­tassa. Hän muis­te­lee läm­möllä noin 7 vuo­den takaista het­keä, kun myy­mälä siir­tyi uuni­tuo­ree­seen kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan.

”Oli­han sitä odo­tettu jo kauan, että saa­tai­siin hieno kaup­pa­kes­kus Oulun yti­meen. Tun­tui mah­ta­valta, kun se toteu­tui ja yhtäk­kiä asiak­kaita alkoi tulla ovista ja ikku­noista. Työym­pä­ristö muut­tui aiem­paa hek­ti­sem­mäksi, mutta koen sen vain posi­tii­vi­seksi asiaksi.”

Anun työ­päi­vät Val­keassa kulu­vat pää­osin näön­tut­ki­muk­sia teh­dessä, mutta päi­viin mah­tuu myös esi­mer­kiksi kehys­ten esit­te­lyä myy­mä­län puo­lella. Anu toi­mii myös alu­eel­li­sena optik­ko­pe­reh­dyt­tä­jänä.

”Optik­ko­pe­reh­dyt­tä­jän hom­mat tuo­vat työ­ar­keen kivaa vaih­te­lua. On kieh­to­vaa päästä jaka­maan tie­toa ja kou­lut­ta­maan muita.”

Kai­kista antoi­sim­pana työs­sään Anu pitää asia­kas­koh­taa­mi­sia.

”Asiak­kai­den kanssa jutel­laan usein muus­ta­kin kuin optii­kasta. Hei­dän kans­saan käy­dyt kes­kus­te­lut ja heiltä kuul­lut tari­nat ovat työn suola.”

Val­kean kas­vun näh­nyt Anu kokee kaup­pa­kes­kuk­sen viih­ty­vyy­den paran­tu­neen vuo­sien var­rella enti­ses­tään.

”Muu­tok­sia on ollut myös myy­mä­löissä ja pal­ve­luissa. Uusia on tul­lut, ja joi­tain van­hoja on läh­te­nyt.”

Muka­via muis­toja Val­keasta on ehti­nyt ker­tyä Anulle useita.

”Eri­tyi­sesti on jää­nyt mie­leen jät­ti­mäi­nen maa­pallo, joka oli ripus­tettu Val­ke­aan Lumo-valo­fes­ti­vaa­lin aikaan.”

Vapaa-ajal­laan Anu on sport­ti­mimmi. Hänen har­ras­tuk­siinsa kuu­luu esi­mer­kiksi maas­to­pyö­räily ja hiihto.

”Kul­jen myös aina pyö­rällä töi­hin kotoani Kem­pe­leestä. Urhei­lun ohella nau­tin puu­tar­han­hoi­dosta, kok­kai­lusta sekä yhdes­sä­olosta per­heeni kanssa.”

Kenestä Val­kean kas­vosta haluai­sit seu­raa­vaksi kuulla?

 

 

Ajankohtaista