Ajankohtaista

Pihvin ystävien suosikki palaa taas Ouluun

Ravin­to­la­ka­val­kaa­dimme Val­keassa täy­den­tyy uudella tulok­kaalla, kun pit­kään Ouluun takai­sin kai­vattu Grill It! avaa 166-asia­kas­pak­kai­sen ravin­to­lan Gal­le­rian toi­sessa ker­rok­sessa kevään aikana.

Ravin­tola tulee tar­joa­maan her­kul­li­sia, puu­hii­ligril­lissä val­mis­tu­via á la carte annok­sia niin pih­vien, kala- ja kana-annos­ten kuin kas­vis­ruo­kien­kin ystä­ville. Á la car­ten lisäksi tuleva Grill It! tar­joaa asiak­kail­leen lou­nas­buf­fe­tin sekä sun­nun­tai­sin tar­joil­ta­van bruns­sin.

– Suo­sittu Grill It! täy­den­tää lois­ta­vasti Kaup­pa­kes­kus Val­kean ravin­to­la­tar­jon­taa perin­teik­käällä ravin­to­la­pai­kalla. Moni oulu­lai­nen var­masti muis­taa samoista tiloissa sijain­neen suo­si­tun pit­sa­ra­vin­to­lan jo 1980-luvun lop­pu­puo­lelta ja nyt tilat uudis­te­taan Grill It!:in tar­pei­siin. Eri­tyi­sen hie­noa on se, että saamme jäl­leen Val­ke­aan sun­nun­tai­bruns­sin, jota moni asiak­kaamme on kai­van­nut takai­sin pal­ve­lu­va­li­koi­maamme, iloit­see Kaup­pa­kes­kus Val­kean kaup­pa­kes­kus­joh­taja Heli Siro­nen.

Grill It!:n ava­jai­sia vie­te­tään keväällä. Tar­kempi ajan­kohta ilmoi­te­taan myö­hem­min.

Ajankohtaista