Ajankohtaista

Valkeassa tehdystä energiasäästöpilotista vaikuttavia tuloksia

Kaup­pa­kes­kus Val­kea oli mukana Osuus­kauppa Ari­nan ener­gian­sääs­tö­pi­lo­tissa, minkä tar­koi­tuk­sena oli tes­tata eri­lai­sia ener­gia­sääs­tön toi­men­pi­teitä ja nii­den vai­kut­ta­vuutta.

Pilo­tin aikana Kaup­pa­kes­kus Val­kean yleis­ten tilo­jen sekä Sokok­sen että Sokos Herkku ruo­ka­kau­pan tiloissa las­ket­tiin sisäil­ma­läm­pö­ti­laa 1°C asteella, him­men­net­tiin valais­tusta ja opti­moi­tiin ilman­vaih­toa.

Näillä toi­men­pi­teillä saa­tiin tes­ti­jak­son aikana 7,7 % (6156 kWh) säh­kön­säästö, mikä on vai­ku­tuk­sel­taan erit­täin mer­kit­tävä. Saa­tu­jen tulos­ten perus­teella pilo­tissa teh­dyt toi­men­pi­teet jäte­tään ennal­leen ja samoja toteu­tuk­sia tul­laan teke­mään myös laa­jem­min muissa Osuus­kauppa Ari­nan toi­mi­pai­koissa.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea on jo nykyi­sel­lään kan­sain­vä­li­sesti ver­tail­tuna hyvin ener­gia­te­ho­kas kiin­teistö, joka on saa­nut LEED Gold ‑ympä­ris­tö­ser­ti­fi­kaa­tin. LEED-kir­jai­nyh­dis­telmä tulee sanoista Lea­ders­hip in Energy and Envi­ron­men­tal Design. LEED on jär­jes­telmä ympä­ris­tö­myön­tei­syy­den arvioin­tiin kiin­teis­tön suun­nit­te­lussa, raken­ta­mi­sessa ja yllä­pi­dossa.

Ajankohtaista