Ajankohtaista

Valkean jouluvalot sytytetään tänäkin vuonna – valaistus päällä aiempaa lyhyemmän aikaa

Val­kean jou­lu­va­lot syty­te­tään per­jan­taina 11.11. samaan aikaan kun muu­kin Oulun kes­kus­tan katu­ti­lan jou­lu­va­lais­tus. Tällä het­kellä puhee­nai­heena ole­vat ener­gia-asiat antoi­vat kui­ten­kin syytä arvioida jou­lu­va­lo­jen ener­gian­ku­lu­tusta aiem­paa tar­kem­malla tasolla. 

Val­kean jou­lu­va­lo­jen ener­gian­ku­lu­tus sel­vi­tet­tiin­kin tar­koin ennen pää­tök­sen­te­koa. Koko­nai­suu­tena Val­kean jou­lu­va­lo­jen ener­gian­ku­lu­tus on ver­rat­ta­vissa yhden säh­kö­kiu­kaan kulu­tuk­seen.

– Jou­lu­va­lot vai­kut­ta­vat koko­nai­se­ner­gian­ku­lu­tuk­seen niin vähän, ettei sillä ole ener­gian­sääs­tön kan­nalta mer­kit­tä­vää vai­ku­tusta, ker­too kaup­pa­kes­kus­joh­taja Heli Siro­nen.

– Ener­gia­sääs­tö­toi­men­pi­teissä olemme Val­keassa kes­kit­ty­neet nii­hin tekoi­hin, millä on koko­nai­suu­den kan­nalta suu­rin vai­kut­ta­vuus kulu­tuk­sessa. Hil­jat­tain olem­me­kin tes­tan­neet useita vai­kut­ta­via tekoja, mitkä vai­kut­ta­vat eni­ten koko­nais­ku­lu­tuk­seen. Yhtenä vai­kut­ta­vana tekona on läm­pö­ti­lan las­ke­mi­nen kiin­teis­tössä 1 asteella.

Jou­lu­va­lo­jen pääl­lä­oloai­kaa on kui­ten­kin lyhen­netty aiem­mista vuo­sista. Tänä vuonna jou­lu­va­lot on pää­tetty lait­taa kiinni klo 2:00–6:00 väli­seksi ajaksi, kun ennen ne ovat olleet päällä läpi vuo­ro­kau­den. Lisäksi ne sam­mu­te­taan koko­naan heti lop­piai­sen jäl­keen, kun ennen ne on rii­suttu pois vasta tam­mi­kuun lop­pu­puo­lella.

– Mie­les­täni jou­lu­va­lais­tus on ver­rat­tain ener­gia­te­ho­kas tapa piris­tää vuo­den pimeintä ja syn­kintä vuo­den­ai­kaa, Siro­nen kom­men­toi.

Ajankohtaista