Ajankohtaista

Nuorten kohtaamispaikka saa jatkoa vuoden loppuun saakka

Val­kean toi­sessa ker­rok­sessa syys­kuussa avattu nuor­ten koh­taa­mis­paikka on löy­tä­nyt paik­kansa nuor­ten arjessa. Koh­taa­mis­paikka jat­kaa toi­min­taansa vuo­den 2022 lop­puun saakka. 

Paikka on tar­koi­tettu kai­kille alle 29-vuo­tiaille nuo­rille. Sinne voi tulla poru­kalla hen­gaa­maan, odot­te­le­maan bus­sia tai osal­lis­tu­maan eri­lai­siin yhtei­siin työ­pa­joi­hin. Jut­tuseu­raa saa tar­vit­taessa myös nuo­ri­so­työn­te­ki­jöistä.

Koh­taa­mis­paikka on yhtei­nen pilotti Oulun kau­pun­gin kanssa. Tila on avoinna ke-to 12–20 ja pe 14–22 sekä joi­tain eril­li­siä lau­an­taita, joista ilmoi­te­taan erik­seen.

Ajankohtaista