Ajankohtaista

Kerää rahaa seurasi toimintaan tonttuilulla

Ilmoit­taudu mukaan Val­kean jou­lu­lah­ja­pa­ke­toin­ti­pis­teelle tule­vaksi jou­luksi. 

Haemme nyt vapaa­eh­toi­sia urhei­luseu­roja tai muita ryh­miä mukaan pake­toin­ti­pis­teelle jou­lu­kuuksi Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan.

HAE MUKAAN TÄSTÄ. 

Val­kea tar­joaa kaikki pake­toin­ti­vä­li­neet sekä pai­kan. Pake­toin­ti­maksu mak­se­taan oman­tun­non mukaan ja seura saa pitää tuo­tot itsel­lään. Lisäksi Val­kea tar­joaa näky­vyyttä mukana ole­ville seu­roille omissa kana­vis­saan nimen tai logon muo­dossa. Val­kea vas­taa myös pake­toin­ti­pis­teen mark­ki­noin­nista.

Paik­koja rajoi­te­tusti! Ilmoit­taudu tällä lomak­keella vii­meis­tään to 27.10. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on alus­tava.

Lisä­tie­toja pake­toin­ti­pis­te­toi­min­nasta antaa:

Maria Moi­la­nen
Kaup­pa­kes­kusas­sis­tentti
maria.moilanen(at)sok.fi
044 405 0759

Ajankohtaista