Ajankohtaista

Kauppakeskus Valkea mukana energiansäästöpilotissa

Kaup­pa­kes­kus Val­kea on mukana Osuus­kauppa Ari­nan ener­gian­sääs­tö­pi­lo­tissa, minkä tar­koi­tuk­sena on tes­tata eri­lai­sia ener­gia­sääs­tön toi­men­pi­teitä ja nii­den vai­kut­ta­vuutta. Pilotti kes­tää noin vii­kon, jonka jäl­keen toi­men­pi­tei­den vai­ku­tuk­set ana­ly­soi­daan. Tulos­ten perus­teella teh­dään pää­tök­set, mitä toi­men­pi­teitä kan­nat­taa jat­kaa, eli millä on suu­rin vai­ku­tus ener­gian­ku­lu­tuk­sen vähen­tä­mi­seen.

Kaup­pa­kes­kus Val­kean pilo­tissa teh­dään seu­raa­via toi­men­pi­teitä:

  • Kiin­teis­tön yleis­ten tilo­jen sekä Sokok­sen ja Sokos Her­kun sisä­läm­pö­ti­laa las­ke­taan 1 °C asteella.
  • Kiin­teis­tön ilman­vaih­toa opti­moi­daan vas­taa­maan kiin­teis­tön eri­lai­sia käyt­tö­tar­peita.
  • Kiin­teis­tön yleis­ten tilo­jen sekä Sokok­sen ja Her­kun sisä­va­lais­tusta him­men­ne­tään.

Pilo­tin lisäksi Val­kean sisällä ole­vat digi­taa­li­sen mai­nos­näy­töt tul­laan sul­ke­maan klo 01–05 väli­seksi ajaksi.

Myös kaik­kia vuo­kra­lai­sia kan­nus­te­taan teke­mään omia ener­gian­sääs­tö­toi­men­pi­teitä. Muun muassa Val­kean Clas­sic Pizzassa pide­tään toista pizza­uu­nia pois päältä maa­nan­taista tors­tai­hin. Lisäksi ravin­to­lan valais­tusta on him­men­netty 50 % ja astian­pe­su­ko­neessa pes­tään täy­siä astia­pak­keja.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea on jo nykyi­sel­lään kan­sain­vä­li­sesti ver­tail­tuna hyvin ener­gia­te­ho­kas kiin­teistö, joka on saa­nut LEED Gold ‑ympä­ris­tö­ser­ti­fi­kaa­tin. LEED-kir­jai­nyh­dis­telmä tulee sanoista Lea­ders­hip in Energy and Envi­ron­men­tal Design. LEED on jär­jes­telmä ympä­ris­tö­myön­tei­syy­den arvioin­tiin kiin­teis­tön suun­nit­te­lussa, raken­ta­mi­sessa ja yllä­pi­dossa.

Lisä­tie­toja:
Mikko Hackzell
Kiin­teis­tö­pal­ve­lu­pääl­likkö, Kiin­teis­töässä
040 774 6916
Mikko.hackzell(at)sok.fi

Ajankohtaista