Ajankohtaista

Tietoa elinsiirroista Valkean Kesäkadulla to 6.10.

Tar­jolla tie­toa elin­luo­vu­tus­tah­dosta ja elin­luo­vu­tuk­sesta Kesä­ka­dulla tors­taina 6.10. klo 15–20.

Val­ta­kun­nal­lista elin­siir­to­viik­koa vie­te­tään 3.–8.10.2022 ja Euroo­pan elin­siir­to­päi­vää lau­an­taina 8.10. Jär­jes­tö­jen vies­tin­täyh­teis­työ KYLLÄ elin­luo­vu­tuk­selle tie­dot­taa vii­kon aikana elin­luo­vu­tuk­sista ja elin­siir­roista. Vii­kolla jul­kais­taan myös TAH­DON-kam­panja, joka ker­too elin­luo­vu­tus­tah­don ilmai­sun tär­key­destä.

Teema on esillä Kaup­pa­kes­kus Val­keassa tors­taina 6.10. klo 15–20. Kesä­ka­dulla jae­taan tuol­loin tie­toa elin­luo­vu­tus­tah­don ilmai­susta, elin­luo­vu­tuk­sesta ja elin­siir­roista.

Tapah­tu­man jär­jes­tää Poh­jois-Suo­men Munuais- ja mak­sayh­dis­tys ry.

Ajankohtaista