Ajankohtaista

SeniorSurf-tapahtuma Kesäkadulla

Van­hus­ten­vii­kolla Oulun Val­kean kesä­ka­dulla jär­jes­te­tään Senior­Surf-päivä 4.10. klo 9–15. Päi­vän tee­mana on roh­kaista ikään­ty­neitä ihmi­siä tutus­tu­maan digi­lait­tei­siin ja ‑pal­ve­lui­hin sekä nii­den tuo­miin mah­dol­li­suuk­siin.

Pää­set tutus­tu­maan kotona asu­mista tuke­viin digi­taa­li­siin lait­tei­siin sekä saa­maan tie­toa säh­köi­sistä pal­ve­luista. Pai­kalla on myös digi­tuki.

Van­hus­ten­viik­koa vie­te­tään 2.–9.10.2022. Van­hus­ten­vii­kon kat­to­tee­mana on Yhdessä luon­toon – joka iän oikeus.

Ajankohtaista