Ajankohtaista

OuDance esittää: Lihadisko

Val­kean Kesä­katu muun­tau­tuu tans­si­tai­teen näyt­tä­möksi kes­ki­viik­kona 14.9. klo 16, kun koreo­grafi Anna Kos­ke­lan Liha­disko -työ­paja- ja esi­tys­ko­ko­nai­suus­teos saa ensi-iltansa. 

Liha­disko on kai­kille tans­sista ja liik­keestä kiin­nos­tu­neille nuo­rille ja aikui­sille suun­nattu työ­paja- ja esi­tys­ko­ko­nai­suus. Yhtei­söl­li­sen pro­jek­tin tans­si­jat ovat ilmoit­tau­tu­neet mukaan teok­seen keväällä 2022 kai­kille avoinna olleen haun kautta. Teos on avoin isolle ylei­sölle, sillä sen kolme näy­töstä esi­te­tään jul­ki­sissa tiloissa, joi­hin kai­killa on vapaa pääsy. Ääni­mai­se­man Liha­dis­koon tuot­taa per­kus­sio­nisti ja DJ Aleksi Kin­nu­nen. Mukana yhteis­työssä Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun tans­sin­opet­ta­ja­kou­lu­tus. 

Esi­ty­sa­jat

Kes­ki­viikko 14.9. klo 16 Kaup­pa­kes­kus Val­kean kesä­katu
Per­jan­tai 16.9. klo 18 Ravin­to­la­kort­teli, Prun­ni­tori
Lau­an­tai 17.9. klo 13 Rotu­aa­rin lava

Keho on ihmi­sen lähi­luonto ja koti, ensi­si­jai­nen olin­paikka maa­il­massa. Keho on suo­da­tin maa­il­man ja minun välissä. Ole­malla tur­vassa kehos­saan, ihmi­nen voi suun­nata huo­mionsa ja toi­min­tansa ulos itses­tään, maa­il­maan. Kehoi­hin koh­dis­tu­vat nor­mit muok­kaa­vat suh­det­tamme yhteis­kun­taan. Pitä­mällä kiinni omasta lihal­li­sesta toi­mi­juu­des­tamme avaamme saman mah­dol­li­suu­den meitä ympä­röi­ville ihmi­sille. Häpei­le­mät­tö­myys ja ilo ovat tart­tu­via. ‑Anna Kos­kela


Lisä­tie­toja ja esiin­ty­jät: jojo.fi/lihadisko/

Ajankohtaista