Ajankohtaista

Makioita uutisia Valkeasta

Vih­doin voimme jul­kis­taa tämän ilo­uu­ti­sen: MAKIA avaa ovensa Val­keassa!

MAKIA on suo­ma­lai­nen vuonna 2001 perus­tettu katu­vaa­tebrändi, joka val­mis­taa yksin­ker­tai­sen tyy­lik­käitä käyt­tö­vaat­teita kes­tä­mään aikaa ja kulu­tusta. Poh­joi­sen ilmas­tossa vart­tu­nut Makia yhdis­te­lee mal­lis­tois­saan vai­vat­to­masti moder­nia funk­tio­naa­li­suutta ja klas­sista ajat­to­muutta.  Suun­nit­te­lussa on pyritty otta­maan huo­mioon käy­tän­nön­lä­hei­syys, jossa sään kes­tävä toi­min­nal­li­suus sulau­tuu urbaa­niin ympä­ris­töön luon­te­valla tavalla.

MAKIA ava­taan Val­kean uudis­osan toi­seen ker­rok­seen mar­ras­kuun aikana. Tar­kempi ava­jais­päivä tie­do­te­taan myö­hem­min!

Ajankohtaista