Ajankohtaista

Lapsiperheille ohjelmaa viikonloppuna

Super Hero Days Flying Tiger Copen­ha­ge­nissa per­jan­taina ja lau­an­taina

Syys­kuun ajan Flying Tiger Copen­ha­gen — myy­mä­löissä on kerätty varoja koti­mai­selle we4you ‑hyvän­te­ke­väi­syy­syh­dis­tyk­selle, joka tukee vaka­vasti sai­raita lap­sia ja nuo­ria Suo­messa. He halua­vat juh­lis­taa kulu­nutta kuu­kautta yhdessä mah­ta­vien asiak­kai­den kanssa jär­jes­täen haus­kaa puu­haa per­heen pie­nem­mille.

Super Hero Days ‑tapah­tu­massa luvassa muun muassa super­san­kari tee­mai­nen aar­teen­met­säs­tys sekä ilma­pal­lo­jen jakoa! Tapah­tuma per­jan­taina 23.9. klo 12–17 ja lau­an­taina 24.9. klo 11–16.

Lii­tyt­hän samalla super­san­ka­rei­hin teke­mällä 1€ lah­joi­tuk­sen kas­salla. Teh­dään yhdessä hyvää!

Ket­tu­rieha-las­ten­ta­pah­tuma kol­man­nessa ker­rok­sessa lau­an­taina 

Ket­tu­rie­han tee­mana on tällä ker­taa Villi Länsi ja ohjelma on sen mukaista. Ket­tu­rie­haa vie­te­tään Val­kean uudis­puo­len kol­man­nessa ker­rok­sessa lau­an­taina 24.9. klo 10–14.

Kurk­kaa tar­kempi ohjelma tästä.

Ajankohtaista