Ajankohtaista

Joki Luola – Oulun nuorten tuoteideat arvioitavana

Oppi­laat esit­te­le­vät uusia tuo­tei­deoita Kaup­pa­kes­kus Val­kean lavalla maa­nan­taina 26.9.2022 klo 11:15 alkaen. Val­keassa jär­jes­te­tään Joki Luola ‑tapah­tuma, jossa kah­dek­san oppi­las­tii­miä esit­te­lee raa­dille tuo­tei­deoita.

Tapah­tuma on lop­pu­hui­pen­nus Hin­tan kou­lun, Laa­ni­lan kou­lun, Haa­pa­leh­don päi­vä­ko­din ja Nikama Design ‑yri­tyk­sen yhteis­työ­pro­jek­tille, jossa oppi­laat kehit­ti­vät uusia jokiai­hei­sia tuot­teita. Pro­jek­tissa on ollut mukana 6. luok­ka­lai­sia Hin­tan kou­lusta, 8. luok­ka­lai­sia Laa­ni­lan kou­lusta ja eska­ri­lai­sia Haa­pa­leh­don päi­vä­ko­dista. Pro­jek­tin aikana oppi­laat ovat työs­ken­nel­leet yhdessä kah­tena päi­vänä, joi­den aikana he ovat suun­ni­tel­leet tuot­teet, teh­neet niistä pro­to­tyy­pit ja har­joi­tel­leet niille vakuut­ta­vat myyn­ti­pu­heet. Tapah­tu­massa tii­mejä edus­ta­massa ovat Hin­tan ja Laa­ni­lan kou­lu­jen oppi­laat.

Asian­tun­ti­ja­raa­dissa näh­dään Nikama Desig­nin Teemu Par­ta­nen, Sun­koru ‑liik­keen Sanna Piira, Kaup­pa­kes­kus Val­kean Maria Moi­la­nen ja Oulun kau­pun­gin edus­ta­jana Pasi Mäki­kyrö.

Pro­jekti on osa STEAM in Oulu ‑toi­min­taa, jonka perus­a­ja­tuk­sena on yhdessä teke­mi­nen sekä kokei­leva ja yhtei­söl­li­nen oppi­mi­nen ja taus­talla Oulun kau­pun­gin sivis­tys­oh­jelma. Pro­jekti on toteu­tettu yhteis­työssä maa­kun­nal­li­sen Väkevä-hank­keen kanssa.

Ohjelma

  • 11:15–11:25 Tapah­tu­man avaus
  • 11:25–12:20 Oppi­las­tii­mien myyn­ti­pu­heet ja raa­din kysy­myk­set ja kom­men­tit
  • 12:20–12:30 STEAM in Oulu ‑toi­min­nan esit­tely
  • 12:30–12:45 Voit­ta­jien jul­kis­ta­mi­nen ja tapah­tu­man pää­tös

 

Ter­ve­tu­loa innos­tu­maan las­ten ja nuor­ten luo­vuu­desta Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan! Tapah­tuma on kai­kille avoin ja mak­su­ton.

Ajankohtaista