Ajankohtaista

Botnia-ehdokkaat tavattavissa Suomalaisessa Kirjakaupassa

Bot­nia-pal­kin­toeh­dok­kaat tavat­ta­vissa Val­kean Suo­ma­lai­sessa Kir­ja­kau­passa lau­an­taina 10.9. klo 15–16. Ehdok­kaita haas­tat­te­le­massa Bot­nia-raa­din puheen­joh­taja Satu Koho. Kir­jai­li­jat myös sig­nee­raa­vat kir­jo­jaan.

Bot­nia-pal­kinto on Oulun kir­jai­li­ja­seura ry:n vuo­sit­tain myön­tämä pal­kinto teok­selle, jonka tekijä on kotoi­sin Poh­jois-Poh­jan­maalta tai toi­mii siellä. Seu­ran hal­li­tuk­sen nimeämä valin­ta­raati nimeää voit­ta­jan. Ennen voit­ta­jan valin­taa raati valit­see pal­kin­non saa­jiksi enin­tään kah­dek­san ehdo­kasta, jotka jul­kis­te­taan Uusi kir­jal­li­suus­fes­ti­vaali ‑tapah­tu­massa. Pal­kin­to­summa on 15 000 euroa.

Ajankohtaista