Ajankohtaista

Oulun sydän on kaikille avoin

Kaup­pa­kes­kus Val­kea, eli Oulun sydän on kai­kille avoin paikka, eikä täällä ole tilaa syr­jin­nälle. Jokai­nen työn­te­kijä ja asia­kas on meille ihmi­senä yhtä tär­keä ja ter­ve­tul­lut, juuri sel­lai­sena kun on.
Osuus­kauppa Ari­nan sol­mi­man yhteis­työ­so­pi­muk­sen myötä myös Val­kea toi­mii yhtenä Oulu Pri­den yhteis­työ­kump­pa­nina. Tors­taina 4.8. Val­keassa jär­jes­te­tään yksi Oulu Pri­den ohjel­ma­nu­mero. Luvassa on räväkkä ja vai­kut­tava KPOP-tans­sie­si­tys oulu­lai­sen Back­pain Dance Crew ‑tans­si­ryh­män esit­tä­mänä. Esi­tys alkaa klo 17 jäl­keen Kesä­ka­dulla ja kes­tää noin 10 min.
Oulu Pri­deä vie­te­tään Oulussa elo­kuun ensim­mäi­sellä vii­kolla 1.–7.8.2022.
Ajankohtaista