Ajankohtaista

Valokuvanäyttely Hei äiti Valkean 4.kerroksessa 14.5.–14.6.

Hei äiti ‑valo­ku­va­näyt­tely on 9 kuvan pitui­nen kuva­sarja, jonka kautta poh­di­taan äidin ja lap­sen välistä suh­detta ja äidin pel­koa äitiy­teen liit­tyen. Sarja alkaa surul­li­sesta tun­nel­masta, jossa äiti epäi­lee itse­ään eikä ymmärrä vielä tär­keyt­tään ja ete­nee lap­sen loh­dut­ta­mi­sen, avun ja yhteis­ten muis­to­jen kautta yhtei­sym­mär­ryk­seen. Työs­ken­tely alkoi haas­tat­te­luista, joista yksi asia nousi esille muita enem­män, jota kuva­sar­jassa tuo­daan esille: lap­set kas­vat­ta­vat aikuista.

Näyt­te­lyn teke­mi­nen on osa Teos- ja tuo­te­ko­ko­nai­suu­den toteut­ta­mi­sen ja esil­lea­set­ta­mi­sen ‑kurs­sia Ing­ma­nedu kult­tuu­ria­lan ammat­tio­pis­tossa Kuo­piossa. Valo­ku­vaaja Seila Haaga halusi tuoda näyt­te­lyn koti­seu­dul­leen Ouluun, jotta hänen äitinsä var­masti pää­sisi näke­mään sen.

Seila Haa­gan Hei äiti -valo­ku­va­näyt­tely Val­kean uudis­puo­len 4. ker­rok­sessa 14.5.–14.6.

Ajankohtaista