Ajankohtaista

Työharjoittelussa Valkeassa: Lilli

OSAOn lii­ke­toi­min­nan 3. vuo­den opis­ke­li­jat Lilli ja Aleksi suo­rit­ti­vat tal­ven ja kevään aikana har­joit­te­lu­jak­son ja näyt­tö­töitä Val­kean mark­ki­noin­ti­tii­missä. Har­joit­telu ei ollut ihan taval­li­nen, sillä se suo­ri­tet­tiin pää­osin etänä työ­teh­tä­viä teke­mällä koro­nasta joh­tuen. Kaikki sujui kui­ten­kin erit­täin hyvin ja val­mis­tu­mi­nen ammat­tiin hää­möt­tää nyt­nur­kan takana. 

Lil­lin koke­muk­set työ­har­joit­te­lusta

“Hei kaikki! Olen Lilli ja olen ollut viime mar­ras­kuusta asti kave­rini Alek­sin kanssa Kaup­pa­kes­kus Val­kealla työ­har­joit­te­lussa. Tulin Val­kealle oppi­maan käy­tän­nön teh­tä­vissä tapah­tu­ma­tuo­tan­toa, pro­jek­tissa toi­mi­mista ja markkinointia/sisällöntuotantoa. 

Har­joit­telu ajan­koh­tai­sen poik­keus­ti­lan­teen takia on suu­rim­maksi osaksi pidetty etänä, muu­ta­maa eri­tyis­ta­pausta lukuun otta­matta. Har­joit­telu on sisäl­tä­nyt lähinnä n. vii­koit­tai­sia Teams-kokouk­sia, sekä eri­lais­ten raport­tien ja suun­ni­tel­mien kir­joit­ta­mista. Har­joit­telu ei ole tun­tu­nut työ­har­joit­te­lulta ollen­kaan, vaan pikem­min­kin hyvin ren­nolta kou­lulta. Kui­ten­kin oikeissa työ­teh­tä­vissä olen ollut ja mie­les­täni olen Val­kealla oppi­nut hel­pom­min kuin kou­lussa. 

Lilli

Työ­teh­tä­viin on kuu­lu­nut mm. tapah­tu­man suun­nit­telu, vuo­den mark­ki­noin­ti­bud­je­tin laa­ti­mi­nen, tapah­tu­massa työs­ken­tely, mai­nos­ten suun­nit­telu ja pro­jek­ti­suun­ni­tel­man val­mis­tus. Teh­tä­vien teke­mi­nen on suju­nut melko moit­teita, vaikka itse sanon­kin. Toki olen vain ihmi­nen ja ihmi­set teke­vät vir­heitä, mutta yleensä teh­tä­vät tein kave­rini (ja kol­le­gani 😀) Alek­sin kanssa yhdessä Discord-puhe­lussa, joten kor­ja­simme aika lailla tois­temme vir­heet. 

Itse työym­pä­ristö on ollut todella rento. Oma koti­kone ja peli­tuoli ovat olleet lähinnä työ­pis­teeni, mutta myös Val­kean 4. ker­rok­sen toi­misto on ollut todella rento ja mukava työ­tila ja työ­ka­ve­rit ovat olleet aivan iha­nia. Lem­pi­työ­teh­tä­väni oli Ket­tu­rieha-las­ten­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­sessä mukana ole­mi­nen Team Simi­sa­min kanssa. Oli todella haus­kaa olla ihan oikeasti mukana tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­sessä. Toki ilman rak­kaita työ­ka­ve­reita ei olisi yhtä haus­kaa ollut. 

Eri­tyi­sen isot kii­tok­set Alek­sille, Johan­nalle ja Simi­sa­mille siitä, että har­joit­telu oli yhtä hauska kuin oli.”

Ajankohtaista