Ajankohtaista

Työharjoittelussa Valkeassa: Aleksi

OSAOn lii­ke­toi­min­nan 3. vuo­den opis­ke­li­jat Lilli ja Aleksi suo­rit­ti­vat tal­ven ja kevään aikana har­joit­te­lu­jak­son ja näyt­tö­töitä Val­kean mark­ki­noin­ti­tii­missä. Har­joit­telu ei ollut ihan taval­li­nen, sillä se suo­ri­tet­tiin pää­osin etänä työ­teh­tä­viä teke­mällä koro­nasta joh­tuen. Kaikki sujui kui­ten­kin erit­täin hyvin ja val­mis­tu­mi­nen ammat­tiin hää­möt­tää nyt­nur­kan takana. 

Alek­sin koke­muk­set har­joit­te­lusta

“Har­joit­telu Val­keassa oli avaava koke­mus. Opin pal­jon uutta mark­ki­noin­nista, pro­jek­tissa työs­ken­te­lyssä, rea­lis­ti­sista odo­tuk­sista kun työs­ken­nel­lään tapah­tu­mien parissa, miten tapah­tu­mia jär­jes­te­tään, mitä pitää suun­ni­tella, mikä on bud­jetti, miten hyö­dyn­ne­tään yhteyk­siä ja miten voi­daan paran­taa viime ker­rasta.  

Työs­ken­tely on ollut haus­kaa, moni­puo­lista (voitu työs­ken­nellä pai­kan päällä ja kotoa), ideoin­nissa olen saa­nut vapaat kädet ja olen saa­nut olla mukana toteut­ta­massa niitä. 

Työ­teh­tä­viä mitä minulle on annettu ovat muun muassa: kään­nös­teh­tävä, pari ideoin­tiin liit­ty­vää teh­tä­vää, leh­ti­juttu tapah­tu­malle, vuo­si­kel­lon teke­mi­nen, toteut­ta­mi­nen -, bud­jetti- ja tapah­tu­man jäl­kiar­viointi. 

Näyt­tö­jen teke­mi­nen oli help­poa, kun apua sai Johan­nalta aina kun kysyi ja aina kun tuli mitä tahansa kysymyksiä/ ongel­mia sain tar­vit­ta­vaa apua. Kaikki työ­teh­tä­vät mitä tein oli­vat joten­kin lii­tok­sissa näyt­töi­hini, joten ei tul­lut liian kii­rettä nii­den kanssa työ­jak­son aikana.  

Ove­rall, mukava työ­har­joit­te­lu­jakso ja suo­sit­te­li­sin muil­le­kin opis­ke­li­joille läm­pi­mästi Val­keaa työssä opis­ke­lua var­ten. ”

Ajankohtaista