Ajankohtaista

Työharjoittelu Kauppakeskus Valkeassa

Media-alaan opis­ke­leva Mia ker­too koke­muk­sis­taan työ­har­joit­te­lusta Val­keassa.

Aloi­tin media-alan opin­not juuri pan­de­mian alet­tua ja opin­to­jen ete­ne­mi­nen on tähän asti ollut hidasta ja tak­kuista. Nyt kun arki alkoi pan­de­mian jäl­keen palaa­maan nor­maa­liin, pää­sin vih­doin­kin aloit­ta­maan ensim­mäi­sen työ­har­joit­te­lu­jak­son Kaup­pa­kes­kus Val­kean mark­ki­noin­nin osas­tolla.

Huo­ma­sin jo työ­haas­tat­te­luun tul­les­sani työ­pai­kalla val­lit­se­van posi­tii­vi­sen ilma­pii­rin! Minua oli niin pir­teä päi­vän­säde vas­tassa toi­mis­ton ovella ja ensim­mäi­set työ­vii­kot olen­kin ihail­lut, sekä Val­kean, että Osuus­kauppa Ari­nan tii­mi­läis­ten asen­netta ja työil­ma­pii­riä. Tun­sin kuu­lu­vani jouk­koon jo ensim­mäi­senä työ­päi­vänä kun minut toi­vo­tet­tiin niin läm­pi­mästi ter­ve­tul­leeksi.

Har­joit­te­li­jana arvos­tan työyh­tei­sön osoit­ta­maa luot­ta­musta minuun ja toi­von, että onnis­tun hyö­dyn­tä­mään kaikki mah­dol­li­suu­det ja opit mitä Val­kea minulle tar­joaa. Toi­vot­ta­vasti minusta on myös Val­kealle hyö­tyä! Eni­ten toi­von, että opin mah­dol­li­sem­man moni­puo­li­sesti some­mark­ki­noin­tia, joka on nyky­ään yksi tär­keim­mistä mark­ki­noin­ti­ka­na­vista ja toki haluan tie­tää miten napata pit­kä­ai­kai­nen työ­paikka ja edetä uralla. 🙂

Har­ras­tan mm. valo­ku­vausta ja sitä tai­toa pää­sin käyt­tä­mään jo toi­sella työ­vii­kolla kun Val­keassa jär­jes­tet­tiin muo­ti­näy­tös, jota pää­sin valo­ku­vaa­maan. Tapah­tu­massa oli juon­ta­massa Sami Sykkö! Oli jän­nit­tä­vää päästä heti ”oikei­siin töi­hin” ja työ­päivä hurahti nopeasti.

Luon­teel­tani olen ava­ra­kat­sei­nen vesi­mies ja oikeu­den­mu­kai­suu­den puo­les­ta­pu­huja. Hyväk­syn ihmi­set ja maa­il­man sel­lai­sena kun ne ovat. Vas­taan tule­vat ongel­mat näen haas­teena, sekä mah­dol­li­suu­tena kehit­tyä ja olen huo­man­nut Val­kean jaka­van kans­sani samat arvot.

Ajankohtaista