Ajankohtaista

Hohdetta Oulun ohjelma Valkeassa

Hoh­detta Oulu on pe–la 6.–7.5. jär­jes­tet­tävä hyvin­voin­tiin kes­kit­tyvä tapah­tuma Oulun kes­kus­tassa. Tapah­tu­man pää­pu­hu­jana toi­mii Karita Tykkä.

Kaup­pa­kes­kus Val­keassa ohjel­massa:

PE 6.5. KESÄKADULLA

14:00 Ter­veys­tie­toisku “Sel­kä­kipu ja sen hoito” / Lois­to­ter­veys

16:00 Sport­tit­ren­die­sit­tely by Sokos

17:00 Ter­veys­tie­toisku “Sel­kä­kipu ja sen hoito” / Lois­to­ter­veys

17:30 Näy­te­tunti: Lavis-lava­tans­si­jumppa / Lii­kun­ta­kes­kus Olo 

LA 7.5. KESÄKADULLA

10–17 Suo­mi­POP ‑fes­ti­vaa­li­pro­mo­ta­pah­tuma, kisai­lua ja Suo­mi­POP-lipun­myyn­tiä

11:00 Näy­te­tunti: Les Mills Sh‘bam ja Les Mills Body­ba­lance / Lii­kun­ta­kes­kus Olo

12:00–17:00 Super­par­kin Step­pe­ri­peli tes­tat­ta­vana

12:00 Ter­veys­tie­toisku “Nis­ka­kipu ja sen hoito” / Lois­to­ter­veys

12:30 Kau­neutta ja hyvää oloa by Sokos

13:00 Karita Tykkä – Hyvin­voin­tia ruuh­ka­vuo­sien vii­da­kossa  (45 min)

14:00 Ter­veys­tie­toisku “Tehoa lii­kun­taan äitiys- ja urhei­lu­fy­sio­te­ra­piasta” / Into­hy­vin­vointi

16:00 Ter­veys­tie­toisku “Nis­ka­kipu ja sen hoito” / Lois­to­ter­veys

LIIKKEISSÄ:

  • Instru­men­ta­rium: Sil­män­poh­ja­ku­vausta ja sil­män­pai­neen mit­tausta nons­top­pina ilman ajan­va­rausta molem­pina päi­vinä. Sil­män­pai­neen mit­taus 10€, ja sil­män­poh­ja­ku­vaus 20€. Molem­mat yhteensä 25€.
  • Fin­lay­son:Vuo­de­teks­tii­lien vai­ku­tus uneen ja hyvin­voin­tiin, hen­ki­lö­kun­tamme opas­taa vuo­de­teks­tii­lien ja tyy­ny­jen ja peit­to­jen valin­nassa ja ker­to­vat nii­den mate­ri­aa­leista ja hoito-ohjeista.
  • Inter­port: La 7.5. Juok­su­tee­ma­päivä. Juok­su­ken­kä­merk­kien asian­tun­ti­joita pai­kalla. Foot­ba­lance-jalka-ana­lyy­sit veloi­tuk­setta. Esit­te­lyssä Polar-mit­ta­rit.
  • Suo­ma­lai­nen Kir­ja­kauppa: la 7.5. klo 10:30–11:15 Karita Tykkä sig­nee­raa kir­jo­jansa
  • Natu­ral: Luon­tais­tuo­te­kauppa Natu­ra­lissa Hoh­detta Oulu ‑tapah­tu­man ajan luvassa arvon­taa ja mais­tiai­sia. Lisäksi luon­tais­tuo­tea­lan pit­kän lin­jan ammat­ti­lai­nen aut­taa kai­kissa luon­tais- ja ter­veys­tuot­tei­siin liit­ty­vissä kysy­myk­sissä.

 

Lue muu Oulun kes­kus­tan alu­een ohjelma tästä. 

Ajankohtaista