Ajankohtaista

Eurooppa-päivänä musiikkia ja keskustelua Euroopan yhtenäisyydestä

Eurooppa-päi­vää juh­li­taan maa­nan­taina 9. tou­ko­kuuta. Eurooppa-päivä on Euroo­pan rau­han ja yhte­näi­syy­den päivä, jota vie­te­tään eri­tyi­sesti Euroo­pan unio­nin kan­soja ja kan­sa­lai­sia yhdis­tä­vien juh­lal­li­suuk­sien vuoksi. 

Val­keassa Eurooppa-päi­vää vie­te­tään ma 9.5. kello 12–15, jol­loin haluk­kaat voi­vat tulla jut­te­le­maan Euroo­pan unio­nista Poh­jois-Poh­jan­maan EU-tie­to­pis­teen ja Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton asian­tun­ti­joi­den kanssa. Tar­jolla on myös Eurooppa-aiheista jako­ta­va­raa.

Kello 13.30 Val­kean lavalla kes­kus­tel­laan Euroo­pan arvoista ja yhte­näi­syy­destä. Asian­tun­ti­joiksi puhu­maan saa­pu­vat Lapin yli­opis­ton Ark­ti­sen kes­kuk­sen tie­de­vies­tin­nän pääl­likkö Markku Heik­kilä ja kan­san­edus­taja Mari-Leena Tal­vi­tie. Kes­kus­te­lun lomassa kuul­laan myös musiik­kie­si­tyk­siä.

Lisä­tie­toja tapah­tu­masta:

Ville Koi­vu­niemi
Tie­dot­taja | Press Officer
+358 40 685 4018

Ajankohtaista