Ajankohtaista

Oulun juhlaviikot käynnistyy Valkean Kesäkadulla

Oulun juh­la­vii­kot start­taa tors­taina 5.5. Val­kean Kesä­ka­dulla valo­ku­va­tem­pauk­sella. Kai­kista haluk­kaista täysi-ikäi­sistä ote­taan kor­kea­ta­soi­sia pot­ret­teja veloi­tuk­setta. Kuva­tuille toi­mi­te­taan kuvat säh­kö­pos­titse digi­taa­li­sessa muo­dossa. Kuvia käy­te­tään Oulun juh­la­viik­ko­jen vies­tin­nässä, kuten julis­teissa, verk­ko­si­vuilla, digi­taa­li­sissa ja pai­ne­tuissa mate­ri­aa­leissa, tai muissa yhteyk­sissä.

Kuvauk­sesta vas­taa Labo­ra­to­rio Uleå­bor­gin ammat­ti­ku­vaa­jat. Kuvauk­set suo­ri­te­taan klo 14–17 välillä. Sinun ei tar­vitse ilmoit­tau­tua etu­kä­teen, vaan voit pii­pah­taa vapaasti, kun se sinulle itsel­lesi par­hai­ten sopii.

Ajankohtaista