Ajankohtaista

Martat Valkeassa tulevana lauantaina

Miten lei­vo­taan her­kul­lista juu­ri­lei­pää?

Tule kuu­le­maan juu­ri­lei­von­nan salat Val­kean Kesä­ka­dulle lau­an­taina 23.4. klo 11–15.

Oulun­suun Mar­tat tule­vat pai­kalle esit­te­le­mään juu­ri­lei­von­taa sekä jaka­vat pie­nen erän kui­vat­tua lei­pä­juurta asiak­kaille. Mar­tat esit­te­le­vät myös toi­min­taansa laa­jem­min, kuinka liit­tyä ja mitä Mart­tailu pitää sisäl­lään.

Mar­tat on eri-ikäi­sistä nai­sista koos­tuva porukka, ohjelma on moni­puo­lista ja se suun­ni­tel­laan yhdessä, mart­tail­toi­hin ei ole osal­lis­tu­mis­pak­koa vaan jokai­nen käy oman muun elä­män ehdoilla illoissa. Mart­tail­loissa opi­taan yhdessä hyvässä poru­kassa, mart­toi­hin liit­tyäk­seen ei tar­vitse olla mikään supe­rih­mi­nen. Lupauk­sena on että pien­ten las­ten äidit saa­vat juoda kah­vin mart­tail­lassa läm­pi­mänä, sillä sylejä löy­tyy aivan var­masti.

Ajankohtaista