Ajankohtaista

Coffee House Kesäkadun varrelle

Val­kean Kesä­ka­dun kah­vi­la­tar­jonta laa­je­nee, kun Cof­fee House muut­taa nykyi­seltä sijain­nil­taan Kesä­ka­dun var­relle Val­ke­aan. Ava­jai­sia on tar­koi­tus viet­tää kesä­kuun alussa.

Uusi kah­vila avau­tuu poh­joi­sen pää­si­sään­käyn­nin vie­reen. Samalla Gina Trico­tin myy­mälä uudis­te­taan koko­naan. Gina Tricot palvelee remon­tin ajan pop up ‑tilassa saman käy­tä­vän toi­sella puo­lella.

Ajankohtaista