Ajankohtaista

Näkyväksi! Merkityksellisiä kohtaamisia – valokuvanäyttely Valkeassa

Val­kean Kesä­ka­dulle raken­tuu oulu­lai­sen valo­ku­vaa­jan Martu Väi­sä­sen valo­ku­va­näyt­tely Näky­väksi! Mer­ki­tyk­sel­li­siä koh­taa­mi­sia 5.–27.3.

Top­pi­lassa ja Puo­li­vä­lin­kan­kaalla oli käyn­nissä puo­len vuo­den Näkyväksi!-yhteisötaideprojekti vuonna 2021. Pro­jekti teh­tiin yhteis­työssä asuk­kai­den ja tai­tei­lija-valo­ku­vaaja Martu Väi­sä­sen kanssa. Hanke kesti vuo­den 2021 lop­puun. Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan raken­tuva näyt­tely on koonti tästä pro­jek­tista.

Pro­jek­tin tar­koi­tus oli tar­jota help­poja ja lem­peitä koh­taa­mi­sia kame­ran kanssa. Koh­taa­mi­nen kame­ran kanssa aut­toi oman iden­ti­tee­tin hah­mot­ta­mi­sessa ja näky­väksi teke­mi­sessä. Pro­jek­tin aikana kuvat­tiin help­poja kuvaus­har­joit­teita arjesta, sukel­let­tiin valo­ku­vauk­sen maa­il­maan luen­noin ja työ­pa­join sekä koh­dat­tiin Tun­ne­ku­van kei­noin oma iden­ti­teetti ja itsensä vah­vaksi sekä Näky­väksi! teke­mi­nen. Pro­jek­tin kan­tava voima oli se että osal­lis­tu­jat sai­vat itse päät­tää mikä oli kuvaa­mi­sen arvoista ja näin tär­keää.

Val­kean näyt­te­lyyn on kasattu ihmis­ten omia arki­ku­via sekä Valo­ku­vaaja-tai­te­lija Martu Väi­sä­sen kehit­tä­mällä Tun­ne­kuva-mene­tel­mällä otet­tuja kuvia. Halu­tes­saan kuvat­tava lisäsi Tun­ne­ku­viin myös omia kuvia tehos­ta­maan Tun­ne­ku­van sano­maa.

Pro­jek­tin vetä­jänä ja kau­pun­gin­osa­tai­tei­li­jana toimi valo­ku­vaaja ja tai­tei­lija Martu Väi­sä­nen. Menossa oli­vat mukana myös Kult­tuu­ri­voi­mala sekä Puok­ka­ri­talo (asu­ka­syh­dis­tyk­sen nuo­riso- ja per­he­toi­minta).

Näky­väksi- yhtei­sö­tai­de­pro­jek­tin rahoitti Oulun kau­punki ja se on osa kau­pun­gin­osa­tai­tei­lija han­ketta.

Pro­jek­tin kuvat ovat esillä Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulla 5.3–27.3.2022. Näyt­te­lyyn on vapaa pääsy.


Lisä­tie­toja:

Martuvaisanen.fi

Näkyväksi.fi

Kulttuurivalve.fi 

Tai­te­lija, valo­ku­vaaja, kult­tuu­rin moni­toi­mi­tyyppi Martu Väi­sä­nen / martu(at)martuvaisanen.fi

Kaup­pa­kes­kus Val­kea mark­ki­nointi- ja tapah­tu­ma­pääl­likkö Johanna Kylli / johanna.kylli(at)sok.fi


Val­kean edut, uuti­set ja tapah­tu­mat suo­raan säh­kö­pos­tiisi – tilaa Val­kean uutis­kirje tästä.

Ajankohtaista