Ajankohtaista

Ystävien viikonloppu Valkeassa – katso, mitä kaikkea on luvassa!

Tule­vana vii­kon­lop­puna Kaup­pa­kes­kus Val­keassa vie­te­tään Ystä­vien vii­kon­lop­pua. Vii­kon­lop­puun kuu­luu oleel­li­sesti Val­kean liik­kei­den etu­ku­pon­ki­vih­kon selailu ja shop­pailu sekä her­kut­telu.

Nouda etu­ku­pon­ki­vihko liik­keistä

Ystä­vien vii­kon­lo­pun etu­ku­pon­ki­vihko on jaossa Val­kean liik­keissä nyt. Kupon­kie­dut ovat voi­massa vii­kon­lo­pun ajan pe–su 11.–13.2., niin kauan kuin tar­jous­tuot­teita riit­tää. Kupon­ki­vih­koja on jaossa rajoi­tettu 10 000 kpl erä, eli hae oma vih­kosi pian!

Tilaa välit­tä­mi­selle

Yksi­näi­syys kos­ket­taa monen nuo­ren, aikui­sen ja van­huk­sen elä­mää. Oulun alu­eella on useita yhdis­tyk­siä, jotka teke­vät tär­keää työtä yksi­näi­syy­den tor­ju­mi­seksi. Toi­min­nas­taan tulee ker­to­maan lau­an­taina 12.2. klo 11–15 seu­raa­vat yhdis­tyk­set:

Tule tutus­tu­maan eri yhdis­tys­ten toi­min­taan ja liity mukaan tor­ju­maan yksi­näi­syyttä!

Val­kean liik­keissä monen­lai­sia yllä­tyk­siä

Vii­kon­lop­puna Val­kean liik­keissä voi yllät­tyä iloi­sesti! Osa liik­keistä on pii­lot­ta­nut myy­mä­läänsä lah­ja­kort­teja, jotka nopein löy­täjä saa pitää. Lisäksi luvassa makeita yllä­reitä, ale­ku­pon­keja yms. muuta muka­vaa! Lue lisää tästä.

Ajankohtaista